Украинская лига логистики и складирования

приглашает в свои ряды операторов логистического рынка и компании-потребители логистических услуг


Постановление Кабмина №606

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 9 липня 2008 р. N 606
Київ

Про затвердження Порядку проведення державного
технічного огляду колісних транспортних засобів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 393 ( 393-2009-п ) від 15.04.2009
N 892 ( 892-2009-п ) від 19.08.2009
N 100 ( 100-2011-п ) від 31.01.2011 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду
колісних транспортних засобів, що додається.

2. Покласти на Міністерство внутрішніх справ виконання
функцій з організації проведення державного технічного огляду
колісних транспортних засобів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.
N 141 ( 141-93-п ) "Про затвердження Правил державного технічного
огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів" (ЗП
України, 1993 р., N 7, ст. 145);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
12 травня 2004 р. N 623 ( 623-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 19, ст. 1335).

3-1. Установити, що до 1 липня 2010 р. у разі відсутності в
межах території району суб'єктів господарювання, уповноважених на
проведення перевірки технічного стану колісних транспортних
засобів під час державного технічного огляду, перевірка технічного
стану транспортних засобів проводиться у пунктах технічного
контролю Державтоінспекції, що розташовані у відповідному районі.
{ Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 393
( 393-2009-п ) від 15.04.2009; в редакції Постанови КМ N 892
( 892-2009-п ) від 19.08.2009 }

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 606

ПОРЯДОК
проведення державного технічного огляду
колісних транспортних засобів


Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру та організаційні засади
проведення державного технічного огляду (далі - техогляд) колісних
транспортних засобів (далі - засоби), зареєстрованих підрозділами
Державтоінспекції,

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та
юридичних осіб, які є власниками засобів чи експлуатують їх.
Уповноважені власниками засобів особи виконують їх обов'язки та
реалізують їх права у межах своїх повноважень.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:

новий засіб - засіб, який не був зареєстрований
уповноваженими органами (у тому числі держави - експортеру
засобу);

протокол перевірки технічного стану - документ, який містить
інформацію про засіб та результати перевірки відповідності його
технічного стану вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього
руху та охорони навколишнього природного середовища, зразок якого
затверджується Мінтрансзв'язку за погодженням з МВС;

реєстраційні документи - свідоцтво про реєстрацію засобу,
його технічний паспорт і технічний талон, тимчасовий реєстраційний
талон засобу, оформлені та видані уповноваженим державним органом
(у тому числі держави - експортеру засобу);

суб'єкт господарювання - юридична або фізична особа -
підприємець, уповноважена в установленому порядку на проведення
перевірки технічного стану засобу під час техогляду та внесена до
реєстру Державтоінспекції.

4. Техогляд засобів - комплекс заходів державного контролю за
їх технічним станом, правомірністю експлуатації, сплатою
власниками засобів податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів та штрафів за адміністративні
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

5. Техогляд засобів передбачає:

перевірку технічного стану засобів суб'єктами
господарювання;

контроль Державтоінспекцією правомірності експлуатації
засобів та допуску їх до участі в дорожньому русі, а водіїв
засобів - до керування ними, а також оформлення результатів
проведення техогляду.

Основні завдання техогляду та організація
його проведення

6. Основними завданнями техогляду є:

проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та
технічного стану засобів вимогам законодавства у сфері безпеки
дорожнього руху та екологічної безпеки;

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо сплати
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
та механізмів;

перевірка правомірності експлуатації засобу, зокрема чинності
посвідчення водія, справжності реєстраційних документів,
відповідності номерних знаків вимогам стандартів; { Абзац
четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 100 ( 100-2011-п ) від 31.01.2011 }

виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності
ідентифікаційних номерів складових частин засобів - кузова, шасі,
рами, двигуна, порушення вимог щодо їх переобладнання і порядку
встановлення та використання спеціальних світлових і (або)
звукових сигнальних пристроїв;

запобігання вчиненню злочинів і адміністративних
правопорушень, пов'язаних з експлуатацією засобів;

ведення державного обліку проходження техогляду, що
передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачу інформації про допуск засобів до участі в дорожньому
русі, а водіїв засобів - до керування ними.

7. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або
тимчасової реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

Місце та графік проведення техогляду засобів визначаються
Державтоінспекцією.

8. Відомості про порядок проведення техогляду засобів, про
суб'єктів господарювання, що перевіряють технічний стан, і
розпорядок роботи таких суб'єктів та роботи підрозділу
Державтоінспекції, що проводить огляд, про перелік відповідних
платежів оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніше
ніж за 10 днів до початку техогляду та розміщуються на
інформаційних стендах підрозділів Державтоінспекції та суб'єктів
господарювання.

На інформаційних стендах відділень банківських установ, які
приймають платежі від населення, розміщуються відомості про суму
платежу, що вноситься під час проведення техогляду засобу.

9. Перевірка технічного стану засобу є процесом установлення
відповідності технічних, екологічних характеристик, характеристик
енергозбереження, безпечності конструкції та технічного стану
засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та
охорони навколишнього природного середовища.

10. Перевірка технічного стану засобу проводиться
суб'єктами господарювання у пункті технічного контролю незалежно
від місця його реєстрації відповідним підрозділом
Державтоінспекції.

За результатами перевірки суб'єкт господарювання видає
власникові засобу або уповноваженій ним особі протокол перевірки
технічного стану, засвідчений підписом його посадової особи та
скріплений печаткою.

11. Власники засобів - юридичні та фізичні особи або
уповноважені ними особи зобов'язані подати засоби для техогляду у
строк і в місце, визначені підрозділом Державтоінспекції за місцем
постійної або тимчасової реєстрації засобу.

Засоби, які в період проведення техогляду перебувають на
капітальному ремонті, підлягають техогляду після його закінчення.

Власники засобів або уповноважені ними особи, які
експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк,
несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку.

12. Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження
техогляду (далі - талон), який відповідає вимогам стандарту, на
кожний справний та укомплектований відповідно до призначення засіб
за наявності документів, зазначених у цьому Порядку, та у разі
відсутності даних про їх можливе протиправне використання або
несплату штрафу за адміністративне правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху і ставить на талоні свій підпис та особистий
штамп.

13. Талон закріплюється в правому нижньому кутку вітрового
скла засобу. У разі коли у конструкції засобу вітрове скло не
передбачено, талон зберігається у власника разом з реєстраційними
документами.

У реєстраційному документі старого зразка (технічному
паспорті) працівник Державтоінспекції робить також запис "Техогляд
проведено" і ставить свій підпис та особистий штамп.

14. У разі коли технічний стан засобу не відповідає вимогам
нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього природного середовища, а також правил технічної
експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої
нормативно-технічної документації або засіб не укомплектований у
повному обсязі чи відсутнє додаткове спеціальне обладнання, талон
технічного огляду не видається, а у протоколі перевірки технічного
стану робиться відмітка про виявлені недоліки.

15. У разі виявлення порушення встановлених вимог щодо
нанесення кольорографічних схем, емблем, розпізнавальних знаків і
написів, установлення спеціальних світлових і (або) звукових
сигнальних пристроїв засіб повторно подається до підрозділу
Державтоінспекції після усунення виявлених недоліків.

16. Техогляд зареєстрованих підрозділом Державтоінспекції
нових засобів проводиться без перевірки технічного стану.

Засіб, перереєстрований у зв'язку із зміною номерних знаків
чи переобладнанням (зміна марки, моделі, складових частин, що
мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником,
подається для техогляду в 10-денний строк від дня реєстрації або
перереєстрації підрозділом Державтоінспекції.

17. Відомості про виданий талон вносяться до журналу, форма
якого встановлюється МВС, та автоматизованої бази даних
Державтоінспекції в установленому МВС порядку.

18. Строк дії талона обмежується датою проведення наступного
техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеною в талоні.

19. Експлуатація засобу без талона, виданого в установленому
порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що
не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є
підроблений, забороняється.

20. Вилучення талона здійснюється в установленому МВС порядку
в разі:

використання талона, строк дії якого закінчився;

використання талона, що не належить цьому засобу чи не
відповідає вимогам стандарту або є підроблений;

механічного пошкодження засобу, що безпосередньо загрожує
безпеці дорожнього руху;

виявлення технічних несправностей, за наявності яких
забороняється експлуатація засобів;

реєстрації засобу новим власником або перереєстрації у
зв'язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням.

Талон видається власникові або уповноваженій ним особі після
перевірки технічного стану засобу та подання підрозділу
Державтоінспекції протоколу перевірки технічного стану
уповноваженим суб'єктом господарювання.

21. Бланки талонів, що виготовляються в установленому порядку
на замовлення Державтоінспекції, є документами суворої звітності,
мають облікову серію, номер та захисні елементи.

Облік, зберігання та використання бланків талонів
здійснюються в порядку, встановленому МВС.

Періодичність та строк проведення техогляду

22. Техогляд засобів незалежно від форми власності
проводиться з такою періодичністю:

1) два рази на рік - засоби, призначені для перевезення
пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев'ять з місцем
водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення
небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за
категоріями M , M , N , N , N , O , O , O );
2 3 1 2 3 2 3 4

2) один раз на рік - засоби, призначені для перевезення
вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також
спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі,
автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до
класифікації засобів за категоріями M , N , N , N , O , O );
1 1 2 3 3 4

3) один раз на два роки - засоби, призначені для перевезення
пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев'ять з
місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально
дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні
транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за
категоріями L, M , N , O , O ) у такому порядку:
1 1 1 2

у рік, який закінчується на непарну цифру, - засоби, остання
цифра року випуску яких непарна;

у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - засоби,
остання цифра року випуску яких парна або нуль.

Допускається проведення техогляду причепів,
причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску
одночасно з тягачем.

23. Техогляд засобів проводиться Державтоінспекцією в такий
строк:

з 15 січня по 15 грудня - для тих засобів, техогляд яких
проводиться один раз на два роки або один раз на рік;

з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня - для тих
засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.

24. Власники засобів - юридичні особи, фізичні особи -
підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції
за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із
зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того,
експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення
техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати
проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до
30 січня графік проходження техогляду засобів, які належать
юридичним особам.

У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції
самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які
належать юридичним особам і зареєстровані на території
обслуговування.

Проведення техогляду

25. Засіб подається власником або уповноваженою ним особою до
підрозділу Державтоінспекції для проведення техогляду в справному
та укомплектованому відповідно до призначення стані.

26. Для проведення техогляду засобу працівникові
Державтоінспекції подаються такі документи:

1) паспорт громадянина України або інший документ, що
посвідчує особу, - для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та
документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, - для
юридичних осіб;

2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом
господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або
міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром
технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення
вантажів і пасажирів;

3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право
використання зазначеного засобу;

4) посвідчення водія, що дає право керувати засобом
відповідної категорії, та талон до нього;


{ Підпункт 5 пункту 26 виключено на підставі Постанови КМ
N 100 ( 100-2011-п ) від 31.01.2011 }


6) поліс обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних засобів або документ, що
підтверджує право на звільнення від страхування;

7) квитанція про сплату податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів та у разі наявності
документ, що підтверджує право на пільги із сплати такого податку
(юридичними особами додатково подається розрахунок податку з
власників засобів);

8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних
звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв;

9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів,
додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення
небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів,
що перевозять небезпечні вантажі;

10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково
подається документ, що підтверджує проведення випробовування
газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного
виду обладнання та його комплектації.

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим
пунктом, техогляд не проводиться.

27. Справним вважається укомплектований засіб, який не має
зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан
якого відповідає вимогам Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ), нормативів з
безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного
середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям
підприємств-виробників.

Засіб укомплектовується медичною аптечкою відповідного типу,
знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем, які
відповідають вимогам відповідних стандартів, та вогнегасником.
Вантажні автомобілі з максимально дозволеною масою понад
3,5 тонни, автобуси укомплектовуються противідкотними упорами
(щонайменше двома).

28. Електронний реєстр протоколів перевірки технічного стану
ведеться суб'єктами господарювання, а міжнародних сертифікатів
технічного огляду - Мінтрансзв'язку у визначеному ним порядку.
Відомості про оформлені протоколи перевірки технічного стану та
міжнародні сертифікати технічного огляду щоденно передаються до
електронної бази даних Державтоінспекції.

29. За наявними автоматизованими базами даних МВС працівник
Державтоінспекції перевіряє факт видачі суб'єктами господарювання
протоколів перевірки технічного стану, а центром технічного
огляду - міжнародного сертифіката технічного огляду на засоби, що
здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.
Відсутність інформації про видачу зазначених документів у
автоматизованій базі даних є підставою для проведення додаткової
перевірки Державтоінспекцією таких обставин та відповідного
реагування.

Міжнародний сертифікат технічного огляду - документ
установленого зразка, в якому центри технічного огляду,
уповноважені на здійснення контролю технічного стану засобів, які
здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, після
проведення необхідних перевірок зазначають, що засіб відповідає
встановленим вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху
та екологічної безпеки.

30. Перевірка правомірності експлуатації засобу
розпочинається із встановлення відповідності номерних знаків
вимогам стандартів, даних про засіб та його власника (тип, марка,
модель, пасажиромісткість, рік випуску, об'єм двигуна, повна маса,
маса без навантаження, ідентифікаційні номери складових частин
засобу - кузова, шасі, рами, двигуна, місце проживання
(місцезнаходження) записам у реєстраційних документах та
відомостям в автоматизованих інформаційних системах
Державтоінспекції. Після цього перевіряється наявність у власника
засобу або уповноваженої ним особи, що подала цей засіб для
проведення техогляду, посвідчення на право керування засобом
відповідної категорії та талона до нього та справжність зазначених
документів.
{ Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 100
( 100-2011-п ) від 31.01.2011 }

31. Ідентифікаційні номери складових частин засобу - кузова,
шасі, рами, двигуна, реєстраційні документи, номерні знаки,
посвідчення водія та талон до нього перевіряються з метою
визначення їх відповідності встановленим вимогам та відсутності
фактів підроблення.

Крім того, проводиться перевірка відомостей про засіб, його
власника або уповноважену ним особу за наявними автоматизованими
базами даних МВС щодо розшуку, накладення арешту тощо, а також
своєчасності сплати штрафів за порушення законодавства у сфері
безпеки дорожнього руху.

32. На спеціальних та спеціалізованих засобах додатково
перевіряється наявність передбаченого стаціонарного обладнання,
спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв,
кольорографічного пофарбування, написів та дозволів на їх
установлення (нанесення) і використання.

33. Під час проведення техогляду засобів, призначених для
перевезення небезпечних вантажів, перевіряється їх комплектність
відповідно до вимог нормативно-правових актів у цій сфері.

34. Під час проведення техогляду засобів, що використовуються
для перевезення великогабаритних та великовагових вантажів,
додатково перевіряється укомплектованість додатковим обладнанням
відповідно до вимог Правил проїзду великогабаритних та
великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами,
вулицями та залізничними переїздами ( 30-2001-п ).

Оформлення результатів проведення техогляду

35. Результати проведення техогляду засобів юридичних осіб
оформляються актом, зразок та порядок складення якого
встановлюється МВС.

36. Порядок оформлення результатів проведення техогляду
засобів фізичних осіб установлюється МВС.

37. Результати проведення техогляду засобів, що перебувають
на тимчасовому обліку, оформляються актом огляду, який у 10-денний
строк надсилається підрозділу Державтоінспекції за постійним
місцем реєстрації засобу.

38. Засоби, які своєчасно не пройшли техогляд, обліковуються
у звітності як несправні.

У разі коли засіб не проходив техогляд протягом шести і
більше років підряд або встановлено факт його перебування в
розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або
неможливо знайти його власника, Державтоінспекцією вживаються
заходи до вибраковування (списання) та зняття з державної
реєстрації таких засобів, а картки їх обліку виділяються в окремі
картотеки і зберігаються протягом 60 років. Зняті з обліку засоби
не враховуються під час складання звіту про наявність засобів і їх
технічний стан.

39. Працівник Державтоінспекції за результатами проведення
техогляду робить відповідні відмітки в облікових картках (на
паперових або електронних носіях) про стан засобів і складає
статистичний звіт за встановленою формою про наявність, належність
і технічний стан зареєстрованих на території обслуговування
засобів, який в установлений строк надсилається підрозділу
Державтоінспекції вищого рівня.

40. Дані про технічний стан засобів за результатами
проведення техогляду у районі, місті, області аналізуються
працівниками Державтоінспекції з метою визначення рівня справності
засобів, установлення причин їх незадовільного технічного стану і
виявлення засобів, що не пройшли техогляд в установлений строк.