Украинская лига логистики и складирования

приглашает в свои ряды операторов логистического рынка и компании-потребители логистических услуг


Постановление Кабмина №1388

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 1998 р. N 1388
Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів

{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 637 ( 637-99-п ) від 19.04.99
N 1276 ( 1276-2000-п ) від 18.08.2000
N 484 ( 484-2001-п ) від 07.05.2001
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 571 ( 571-2004-п ) від 29.04.2004
N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006
N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008
N 524 ( 524-2009-п ) від 21.05.2009
N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009
N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009
N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних
до них транспортних засобів та мопедів, що додається.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної
реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873
( 873-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227;
1995 р., N 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім
пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня
2008 року.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125
( 125-2008-п ) від 27.02.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п )

ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів
та мопедів


Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України
процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби),
оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних
осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи
експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів
виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах
наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться
підрозділами Державтоінспекції з метою здійснення контролю за
відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів
установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням
законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в
умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх
обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій.

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів
передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і
передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх
власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру
Державтоінспекції.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру Державтоінспекції
та надання інформації з нього затверджується МВС.

4. Органи Державтоінспекції ведуть облік торговельних
організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх
номерними знаками для разових поїздок, бланками довідок-рахунків
та актів приймання-передачі транспортних засобів установленого
зразка із сплатою вартості зазначених номерних знаків і бланків,
розробляють порядок видачі таких бланків, обліку та контролю за їх
використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх
запитами відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію),
зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових
автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність
згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними
особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах
Державтоінспекції (далі - підрозділи Державтоінспекції).
Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним
особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за
однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників
державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі
його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника
засвідчується нотаріально. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва
про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних
засобів щодо іншого співвласника може бути зроблено
запис: "__________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові або найменування

__________________________ має право керувати (експлуатувати) та є
юридичної особи)

співвласником".

Транспортні засоби, що належать фізичним особам -
підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують
такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі -
власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні
засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного
оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або
виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до
реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується
у разі подання документів, які підтверджують відсутність
можливості своєчасного її проведення власниками транспортних
засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не
перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім
транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим
Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним
стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких
не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи
підроблені, забороняється.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію
України для власного користування більш як на два місяці,
підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на
строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні
засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини,
передані у володіння або користування іншим особам.

8. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться на
підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що
посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання,
отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність
придбання) транспортних засобів, оцінку їх вартості (проводиться
спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку,
встановленому МВС, Мін'юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та
Фондом державного майна, і має відповідні документи),
відповідність конструкції транспортних засобів установленим
вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою
для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до
державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням
керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в
підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України
"Про дорожній рух") ( 3353-12 ), а також транспортні засоби,
зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних
засобів без дотримання вимог зазначеного Закону ( 3353-12 ).

Документами, що підтверджують правомірність придбання
транспортних засобів, їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, є засвідчені підписом відповідної
посадової особи, що скріплений печаткою:

довідка-рахунок за формою згідно з додатком 1, видана
суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією
транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери;

договори та угоди, укладені на товарних біржах на
зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, інші
засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють
право власності на транспортні засоби;

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із
зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками
транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а
також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

довідка органу соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили
автомобіль або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно
з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством,
яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний
пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із
зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу
та конкретного одержувача;

вантажна митна декларація або видане митним органом
посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції
транспортних засобів чи їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери;

договір фінансового лізингу.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували
в експлуатації і зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції,
крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують
правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної
картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу на пластиковій основі, з відміткою підрозділу
Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. Перед
відчуженням, передачею зазначені транспортні засоби повинні бути
зняті з обліку в підрозділах Державтоінспекції. Переобладнання
(крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження,
передача права користування і (або) розпорядження придбаних
транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах
Державтоінспеції, не допускається.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови
сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів
(обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку
платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну
реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування
вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі
транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за формами
згідно з додатками 1 і 6 є бланками суворої звітності і
виготовляються відповідно до порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку, встановленого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283
( 283-93-п ).

У разі коли власники транспортних засобів мають
заборгованість із сплати штрафу за порушення правил, норм і
стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, їм може бути
відмовлено в проведенні державної реєстрації (перереєстрації),
знятті з обліку транспортного засобу.

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що
переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших
функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня
2008 року.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків
вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими
вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше
складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі,
рама, двигун).

Державна реєстрація (перереєстрація) легкових автомобілів або
виготовлених на їх базі автомобілів, що переобладнані шляхом
заміни кузова на кузов іншої марки, моделі, серії чи модифікації
(крім автомобілів, зареєстрованих до набрання чинності цим
Порядком), не допускається.

10. Державна реєстрація нових транспортних засобів, а також
тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію
України, проводиться за умови відповідності конструкції і
технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим
вимогам правил, нормативів і стандартів України, що
підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про
визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до
підрозділів Державтоінспекції.

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів
або транспортних засобів, право власності на які встановлено за
рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду
із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових
частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво
про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності) з
відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного
засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір
купівлі-продажу, інший документ, що встановлює право власності,
або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної
відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371), про передачу цих транспортних засобів у разі
конфіскації у власність держави.

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку
безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими
органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів,
які встановлюють право власності на такі засоби після їх
реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у
власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі
рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально
засвідчених документів, які встановлюють право власності, із
зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів
складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що
підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а
також виданих на території України реєстраційних документів з
відміткою підрозділів Державтоінспекції про зняття їх з обліку.

До документів, що необхідні для проведення державної
реєстрації конфіскованих транспортних засобів або транспортних
засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, або
таких, що визнані в установленому порядку безхазяйними, або які за
правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані
державі власниками, також подається висновок щодо результатів
перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність
вимогам безпеки дорожнього руху Центру безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем при МВС або іншого підприємства, установи
та організації, визначеної Кабінетом Міністрів України, та
документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8
цього Порядку.

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених
на митну територію України без сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час
імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про
внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за
винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів
та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством
звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у
свідоцтво про реєстрацію. { Абзац шостий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2010-п ) від
30.06.2010 }

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
транспортних засобів дипломатичних і торговельних представництв,
консульських установ іноземних держав та їх персоналу з числа
іноземних громадян, а також іноземних організацій, які
забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної
допомоги (виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами
України, іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться
підрозділами Державтоінспекції на загальних підставах.

13. Транспортні засоби, які належать представництвам
державних підприємств, установ та організацій України і
експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без
реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС
та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або
накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних
документів.

14. Допускається державна реєстрація самостійно
сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних
автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів,
причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них
транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до
обов'язкових вимог норм і стандартів України, на підставі
документів, що підтверджують правомірність придбання складових
частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також
висновків Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем
при МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України
підприємств, установ та організацій.

15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх
у цілому, підлягають огляду та дослідженню з метою звірення
ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами,
зазначеними у поданих власником для реєстрації документах,
визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним
державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою
даних про розшукувані транспортні засоби, встановлення
відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів
обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України.
Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів
Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а
дослідження - фахівцями експертної служби МВС або іншими
спеціалістами, що мають свідоцтво про право проведення
відповідного виду експертних досліджень і внесені до Реєстру
атестованих судових експертів. За результатами огляду в
документах, які подаються для державної реєстрації, уповноважений
працівник підрозділу Державтоінспекції робить відповідну відмітку
або складає акт технічного огляду. До зазначених документів
додається відповідний висновок фахівця.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без
ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи
кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими
(змінено один або кілька символів номера, замінено панель
(табличку) або частину панелі (таблички) з номером)
ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами,
двигуна) не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів,
а також ввезених на митну територію України транспортних засобів,
що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не
проводиться.

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на
зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції транспортні засоби
із знищеними ідентифікаційними номерами їх складових частин
(кузова, шасі, рами, двигуна) або на транспортні засоби,
ідентифікаційні номери складових частин яких пошкоджені під
впливом корозії, знищені (пошкоджені) чи підроблені внаслідок
незаконного заволодіння або в разі, коли проведена заміна таких
складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться
спеціальні індивідуальні номери чи здійснюється дублювання
первинних ідентифікаційних номерів складових частин (у разі
встановлення відповідності ідентифікаційного номера таким засобам)
згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів.

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного
державного реєстру Державтоінспекції вносяться в установленому МВС
порядку відповідні відмітки.

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх
нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

16. На зареєстровані у підрозділі Державтоінспекції
транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також
номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два
номерні знаки - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед,
причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних
засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних
пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу
ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон
та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво
про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків,
виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на
які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи
надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за
бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного
засобу передав у встановленому порядку право користування і (або)
розпорядження транспортними засобами, підрозділ Державтоінспекції
видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон
на строк, зазначений у його заяві, або документах, які
підтверджують право користування і (або) розпорядження
транспортним засобом.

У графі талона "Особливі відмітки" робиться запис "Дійсний до
____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________".

Копія документа, що підтверджує право користування і (або)
розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що
необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків
транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних
документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про
реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні
знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних
засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з
Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС
або державним підприємством "Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут" (далі - державне
підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінтрансзв'язку.

18. Замість утраченого або непридатного для користування
свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків
на підставі заяви власника або його представника видається нове
свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви
власника або його представника підрозділ Державтоінспекції, в
якому проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної
картки, яка засвідчується підписом посадової особи, що скріплений
печаткою підрозділу Державтоінспекції, із внесенням відповідних
службових відміток.

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і
номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються
до підрозділів Державтоінспекції.

19. У разі коли власники транспортних засобів переїхали у
зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону - Автономної
Республіки Крим, області, мм. Києва чи Севастополя або придбали
транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, підрозділи
Державтоінспекції за новим місцем державної реєстрації
транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх державної
реєстрації запит, відповідь на який необхідно дати протягом
10 днів.

20. До одержання підтвердження, передбаченого пунктом 19
цього Порядку, з місця попередньої державної реєстрації власникам
транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на три
місяці тимчасовий реєстраційний талон.

Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона
експлуатація транспортних засобів не допускається.

21. Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за
місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів
розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних
осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначається
юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження
такої особи та стоянки.

22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних
засобів, виготовлених в Україні, до підрозділів Державтоінспекції
подається також оформлене державним підприємством
"ДержавтотрансНДІпроект" чи Центром безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем при МВС і видане виробником свідоцтво про
погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху.

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних
документів.

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім,
реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного
віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально
засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В
обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також
зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів)
неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про
заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та
дозволу органу опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження
щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх,
знімаються.

24. Транспортні засоби, що належать фізичним особам,
реєструються за місцем їх проживання.

У разі виникнення обставин, що перешкоджають державній
реєстрації таких транспортних засобів за місцем проживання
власників, дозволяється, як виняток, з дозволу керівників
підрозділів Державтоінспекції проведення їх державної реєстрації
за місцем проживання родичів власників за їх письмовою згодою.

Транспортні засоби, що належать іноземцям та особам без
громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, реєструються на
встановлений відповідно до законодавства строк їх перебування в
Україні за адресою, що зазначена у міграційній картці або
зареєстрована у відповідних органах та підрозділах Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб, за умови подання до підрозділів Державтоінспекції
письмової згоди приймаючої сторони. { Абзац третій пункту 24 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від
07.07.2010 }

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних
засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до
свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка"
повинен міститися в довідці-рахунку або акті приймання-передачі
транспортних засобів за формою згідно з додатком 6).

26. Державна реєстрація транспортних засобів, виграних у
лотереях, на конкурсах та під час інших заходів, проводиться на
підставі довідки-рахунка, на зворотному боці якої члени комісії
(уповноважена особа), за участю якої проводяться такі заходи,
ставлять свої підписи, що скріплюються печаткою.

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною
особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу,
реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні
засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього
Порядку і реєструються за лізингоодержувачем на підставі
зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних
засобів за формою згідно з додатком 2.

Державна реєстрація ввезених в Україну
транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній
реєстрації на підставі заяв власників і вантажних митних
декларацій або виданих митними органами посвідчень про їх
реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції.

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для
власних потреб за однією вантажною митною декларацією такі засоби
реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що
скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби
та печаткою митного органу.

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого
відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з
реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними
особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами
довідок-рахунків та вантажних митних декларацій або їх копій, що
скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби
та печаткою митного органу.

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації
за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої
держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції
реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави з
відміткою про зняття їх з обліку.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться
на митну територію України тимчасово, у разі переселення громадян
на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита
за її межами на користь резидента, обов'язковим також є подання до
підрозділів Державтоінспекції довідки з посольства (консульства)
відповідної країни про проживання власників у цій країні та про
дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країн
вивезення транспортних засобів.

30. На період до одержання підрозділами Державтоінспекції
інформації про митне оформлення транспортних засобів власникові
видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий
реєстраційний талон. До реєстраційних та облікових документів
вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права
користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх
зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними
органами.

Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона
експлуатація транспортних засобів не допускається.

31. Державна реєстрація транспортних засобів під зобов'язання
про їх зворотне вивезення проводиться виключно за наявності
документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім
транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам
іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям та їх
співробітникам, які не є резидентами України).

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію
України транспортних засобів, що належать дипломатичним
представництвам іноземних держав, міжнародним, міжурядовим
організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України,
може проводитися на підставі документів, що підтверджують право
власності, користування і (або) розпорядження такими засобами без
надання документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України.

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про
право власності, користування або розпорядження) транспортних
засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну
територію України під зобов'язання про зворотне вивезення,
здаються на зберігання до підрозділів Державтоінспекції, що є
умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються
власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з
обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та
свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового
ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до
митного законодавства та зазначається у документах про митне
оформлення таких засобів.

Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні
засоби вважаються незареєстрованими.

32. Зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж,
міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, щодо
яких не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

Перереєстрація транспортних засобів

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі
отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не
придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки,
місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб,
місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів, а також кольору або марки
транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна
або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні
номери.

Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної
власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління
міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії
наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування
державне майно (самоврядні організації), до сфери управління
органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних
організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у
підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів
права державної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці
другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови
дотримання вимог щодо відчуження, які визначені
нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими
актами законодавства.

Для проведення перереєстрації транспортних засобів,
зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділів
Державтоінспекції подаються засвідчені підписами сторін, що
скріплені печатками, акти приймання-передачі транспортних засобів
із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску,
ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а
для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх
відчуження - документи, що встановлюють право власності на
транспортні засоби, разом із зазначеними актами.

34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у
зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі
актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з
додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у
встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію та
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що
реорганізується, і юридичної особи, утвореної внаслідок
реорганізації.

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв'язку з
ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або
фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію
та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками
або судом рішень про ліквідацію.

Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного
фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у
зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на
підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому
порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних
засобів зазначеним учасникам.

Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у
власність страховиків після виплати страхувальникам повної
страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у
пункті 44 цього Порядку.

35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя
проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про
реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва
про право власності на частку у спільному майні подружжя.

Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також
свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного
майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду
про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування,
що засвідчені в установленому порядку.

36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною
сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в
разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби,
проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі
відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності
кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва
про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад
фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у
спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів
додається свідоцтво про реєстрацію.

37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних
транспортних засобів проводиться на підставі документів про
відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що
підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам),
які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

Документами про відповідність переобладнаних транспортних
засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

для транспортних засобів, переобладнаних на підприємствах, -
свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху, видане згідно з пунктом 22
цього Порядку на відповідний вид переобладнання, що подається
разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою
згідно з додатками 3, 4 і 6;

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному
порядку, - акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 5
або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією
(центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та
повноваження щодо проведення перевірки технічного стану
транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний
та призначений в установленому порядку проводити процедуру
сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з
установлення відповідності конструкції переобладнаного
транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про
погодження переобладнання.

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових
паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які мають
свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу на
відповідний вид переобладнання. Зазначені суб'єкти можуть
проводити перевірку відповідності таких засобів вимогам технічних
умов і технічної документації підприємства - виробника
газобалонного обладнання.

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів
(рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за
попередньою згодою підрозділів Державтоінспекції.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові
свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних
номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли
в результаті її зміни.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового
автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен
відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого
автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік
випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини,
що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні
власників. На такі складові частини за зверненням власника
видаються відповідними підрозділами Державтоінспекції довідки
встановленого зразка.

Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого
змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги,
тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна
формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії,
здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з
державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Центром
безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС.
Зазначене погодження може надаватися тільки після проведення
огляду транспортних засобів із дотриманням вимог пункту 15 цього
Порядку та надання зазначеним установам відповідного акта,
засвідченого підписом посадової особи, що скріплений печаткою
підрозділів Державтоінспекції.

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною
двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого
об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність
придбання двигуна, не вимагаються.

38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших
моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі,
капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із
зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу
після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися,
зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до
переобладнання. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про
реєстрацію вноситься запис: "Автомобіль переобладнано з моделі
____________________ шляхом заміни _______________________________
(зазначити модель) (зазначити деталі,

_________________ в 20__ р.", що скріплюється печаткою підрозділу
складові частини)

Державтоінспекції.

39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про
реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.

Зняття з обліку транспортних засобів

40. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх
огляду в підрозділах Державтоінспекції на підставі заяви власника,
документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса,
постанови державного виконавця або рішення суду.

Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які
знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог
пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється відповідним
актом, засвідчується підписом посадової особи, що скріплений
печаткою підрозділів Державтоінспекції.

У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або
підроблення ідентифікаційних номерів складових частин транспортних
засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих
(перереєстрованих), знятих з обліку в підрозділах
Державтоінспекції, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи
підробленими документами або таких, що розшукуються
правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним
заволодінням, працівники підрозділів Державтоінспекції оформляють
в установленому порядку необхідні документи, скасовують державну
реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів
і передають усі відповідні документи та за наявності транспортні
засоби до органів внутрішніх справ для подальшого проведення
перевірки. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх
ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до митних органів,
у зоні діяльності яких проживають особи, за якими зареєстровані
відповідні транспортні засоби.
Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів
складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані
транспортні засоби буде встановлено, що раніше зареєстрований на
території України транспортний засіб розшукується правоохоронними
органами інших держав, підрозділ Державтоінспекції вилучає
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні
документи про цей факт і передає їх до відповідного органу
внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділи
Державтоінспекції видають власникам тимчасові реєстраційні талони
строком на один рік, у графу "Особливі відмітки" яких вноситься
запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до
закінчення перевірки". Після проведення органом внутрішніх справ
розслідування за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням
ініціатора розшуку) на підставі постанови органу внутрішніх справ
про відмову у порушенні кримінальної справи та матеріалів
перевірки в установленому МВС порядку здійснюється заміна
тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з
внесенням до них запису "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку
дозволено".

41. Забороняється зняття з обліку транспортних засобів,
стосовно яких є ухвала суду про накладення арешту або заборону
зняття з обліку чи постанова слідчого або державного виконавця про
накладення арешту, а також транспортних засобів, що є речовими
доказами у кримінальній справі і приєднані до неї постановою
особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою
суду.

Забороняється зняття з обліку транспортних засобів, що:

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог
пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої
згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу
опіки та піклування;

одержані через органи соціального захисту населення або
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, без письмового розпорядження зазначених органів;

придбані у розстрочку без надання відповідних документів про
остаточний розрахунок.

Забороняється зняття з обліку для подальшого відчуження
переданих безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані
відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та
інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених
законодавством під час імпорту автомобілів, без подання документів
про внесення зазначених платежів. Не вважається відчуженням
передача транспортного засобу іншому структурному підрозділу
(територіальному органу) в межах одного органу державної влади.
{ Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 537
( 537-2010-п ) від 30.06.2010 }

42. У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у
зв'язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному
паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис:
"Транспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах
України".

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на
підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або
рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або
на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про
реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний
засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим
написом нотаріуса)".

У разі зміни власником місця проживання з вибуттям за межі
відповідно Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та
Севастополя у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або
на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про
реєстрацію на пластиковій основі, робиться відмітка про місце
вибуття транспортного засобу.

Транспортний засіб після виконання договору фінансового
лізингу знімається з обліку лізингодавцем, при цьому у свідоцтві
про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної
картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій
основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку за
договором фінансового лізингу".

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом посадової
особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції, із
внесенням відповідних службових відміток.

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки
здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.

Номерні знаки із знятих з обліку транспортних засобів за
умови їх відповідності стандартам перезакріплюються за зверненням
власників за іншими придбаними ними транспортними засобами.

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після
видачі нового свідоцтва про реєстрацію.

43. Зняття з обліку транспортних засобів, що належать
юридичним особам недержавної форми власності, проводиться на
підставі копій відповідних рішень власників, засвідчених у
встановленому порядку.

У разі ліквідації юридичних осіб транспортні засоби
знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці
другому пункту 34 цього Порядку.

Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним
особам державної форми власності, проводиться суб'єктами
господарювання, на балансі яких перебувають такі транспортні
засоби, лише після надання на це згоди або дозволу відповідних
суб'єктів управління майном, які є представниками власників і
виконують їх функції у межах, визначених законодавством, або на
підставі виконавчого напису нотаріуса чи рішення суду або
ліквідаційної комісії.

Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному
паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис:
"Транспортний засіб знято з обліку для реалізації згідно із
законодавством".

44. Зняття з обліку транспортних засобів може проводитися
довіреними особами страховиків на підставі засвідчених в
установленому порядку копій договорів страхування, у яких
обов'язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної
страхової суми транспортні засоби переходять у власність
страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату
страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію
(технічного паспорта).

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з
обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх
власників.

Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду
транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи
здаються до підрозділів Державтоінспекції.

Зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх
вибракуванням проводиться також у разі непредставлення
транспортних засобів на державний технічний огляд протягом п'яти і
більше років або встановлення факту їх знаходження в
розукомплектованому та непридатному для експлуатації стані, або
неможливості знайти їх власників у встановленому МВС порядку.

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у
зв'язку з їх вибракуванням складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників.
Відповідні підрозділи Державтоінспекції за зверненням власника
видають на такі складові частини довідки встановленого зразка.

46. Транспортні засоби, ввезені на митну територію України
під зобов'язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку
після їх огляду в підрозділах Державтоінспекції.

Порядок видачі тимчасового дозволу
для використання не зареєстрованих
у встановленому порядку транспортних засобів

47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до
місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних
підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на
зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для
разових поїздок строком на два місяці.

48. Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок
робиться в реєстраційних документах або в документах, що
підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін
транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки
для разових поїздок. У супровідних документах зазначених
підприємств робиться відмітка "перегін" і зазначаються такі
номерні знаки.

Порядок допуску транспортних засобів
до поїздки за кордон

50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на
які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про
дорожній рух ( 995_041 ) та номерні знаки, серіям яких присвоєні
літери латинського алфавіту.

51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби
оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на
підставі документів, що підтверджують право користування і (або)
розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють
поїздку за кордон, на період поїздки видаються свідоцтва про
реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я
власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують
право користування і (або) розпорядження транспортними засобами,
зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію
підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не
пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за
кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких
транспортних засобів перед виїздом зобов'язані укласти договір
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів.

53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено
тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів,
придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25
цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон
на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію
та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби
знімаються з обліку.

55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного
стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення
вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції
міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та
Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів
проводиться відповідно до законодавства.

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }


Додаток 1
до Порядку

Транспортний засіб повинен __________________________________
бути зареєстрований (торговельна організація)
(перереєстрований) у __________________________________
реєстраційно-екзаменаційному ___ ____________ 20__ р.
підрозділі Державтоінспекції
протягом 10 діб з моменту
придбання

ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія _________ N __________

Видана ______________________________________________ про те,
(прізвище, ім'я, по батькові особи або
найменування організації)

що йому (їй) продано і видано ____________________________________

марки _____________, двигун N _____________, шасі N _____________,

кузов N ________________________, рама N ________________________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) N ___________________

вартістю _________________________________________________________
(сума словами)

адреса ___________________________________________________________

паспорт (документ, що його замінює) серія ____________ N _________

виданий __________________________________________________________
(ким, коли)

М.П. Керівник _________________________
(підпис)

Бухгалтер ________________________
(підпис)

_________________________________________________________ гривень,
(сума словами)

одержані касою торговельної організації

Касир ____________________
(підпис)

Зазначений транспортний засіб (складову частину, що має
ідентифікаційні номери) одержав ____________
(непотрібне закреслити) (підпис)

{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }


Додаток 2
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу


Ми, представники ____________________________________________
(найменування підприємства,
__________________________________________________________________
установи, організації)
і ________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що здійснено приймання-передачу
транспортного засобу _________________ марки (моделі) ____________
двигун N ____________, шасі N _____________, кузов N ___________,
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серії _____ N ______,
видане __________________________________________________________
(ким, коли)

Здав _________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Прийняв _________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

___ ____________ 20 __ р.

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }


Додаток 3
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу,
переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі


Модель транспортного засобу до переобладнання ____________

після переобладнання _________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу
зменшено на ______________________________________________________
(зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість
пасажирів (осіб)

------------------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|----------------------------------+-----------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих
замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин
відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на
переобладнання N ______________ від ___ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним
обладнанням відповідно до технічної документації
підприємства - виробника зазначеного обладнання
__________________________________________________________________
(найменування підприємства-виробника,
_________________________________________________________________.
позначення газобалонного обладнання)

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока
арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам.
Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону,
багажного та вантажного відділення.

------------------------------------------------------------------
| Газові балони | Газовий |Карбюратор-|
| |редуктор або| змішувач, |
| | редуктор- | змішувач |
|---------------------------------------| випарник | газу |
|позначення|місткість,|завод-| до якої |(виробник, |(виробник, |
| балона | літрів | ський| дати |позначення) |позначення)|
| | | номер|посвідчені| |або врізка |
| | | | | | газових |
| | | | | | форсунок |
|----------+----------+------+----------+------------+-----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснило переобладнання
транспортного засобу
__________________________________________________________________
або провело перевірку відповідності нормативним вимогам,
__________________________________________________________________
його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про
__________________________________________________________________
погодження конструкції транспортного засобу,
номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.

М.П.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)

Транспортний засіб отримано замовником ______________________
(для юридичних осіб -
__________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження;
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

___ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________
(для юридичних осіб - посада,
__________________________________________________________________
підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що
працюють на зрідженому нафтовому газі, ___________________________
(назва, номер дозволу
__________________________________________________________________
територіального органу
__________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання
транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа
(16 кг/кв. см) та герметичності системи вентиляції блока арматури
балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі,
клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани
тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає
нормативним вимогам до герметичності.

___ ____________ 20__ р.

М.П.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)

Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому
нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для
експлуатації.

___ ____________ 20__ р.

М.П.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)

_______________
Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається
підрозділу Державтоінспекції разом з іншими документами,
що необхідні для державної реєстрації транспортних
засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому
нафтовому газі.

{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }


Додаток 4
до Порядку

АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу,
переобладнаного для роботи
на стисненому природному газі

Модель транспортного засобу до переобладнання ____________

після переобладнання _________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу
зменшено на ______________________________________________________
(зазначається вага вантажу (кілограмів)
або кількість пасажирів (осіб)

------------------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|----------------------------------+-----------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих
замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин
відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на
переобладнання N ________ від ____ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним
обладнанням відповідно до технічної документації
підприємства - виробника зазначеного обладнання
__________________________________________________________________
(найменування підприємства-виробника, позначення
_________________________________________________________________.
газобалонного обладнання)

Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання
газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам.

-------------------------------------------------------------------
| Газові балони |Газові |Карбюратор-|
|---------------------------------------------|редук- | змішувач, |
|позна-| вага | міст-|завод-| до |завод-| до |тори | змішувач |
|чення |одного | кість|ський |якої|ський |якої|(вироб-| газу |
|бало- |балона,|одного|номер |дати|номер |дати|ник, |(виробник, |
| на |кілог- | бало-| |пос-| |пос-|позна- |позначення)|
| | рамів | на, | |від-| |від-|чення) |або врізка |
| | |літрів| |чені| |чені| | газових |
| | | | | | | | | форсунок |
-------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснило переобладнання
транспортного засобу або
__________________________________________________________________
провело перевірку відповідності нормативним
вимогам, його місцезнаходження,
__________________________________________________________________
реєстраційний номер свідоцтва про погодження
конструкції транспортного засобу,
__________________________________________________________________
номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.

М.П.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)

Транспортний засіб отримано замовником ______________________
(для юридичних осіб -
__________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження;
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

____ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________
(для юридичних осіб - посада, підпис,
__________________________________________________________________
прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що
працюють на стисненому природному газі ___________________________
(назва, номер дозволу
територіального органу
__________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення
газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання
транспортного засобу стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа
(10 кг/кв. см), опресування газобалонного обладнання під тиском
послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та
200 кг/кв. см) і вакуумну перевірку. Запірна арматура в робочому
стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні,
швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає
нормативним вимогам до герметичності.

____ ____________ 20__ р.

М.П.
____________________________ ________ ______________________
(посада представника станції (підпис) (прізвище та ініціали)
(пункту))

Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому
природному газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для
експлуатації.

____ ____________ 20__ р.

М.П.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)

_______________
Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається
підрозділу Державтоінспекції разом з іншими документами,
що необхідні для реєстрації транспортних засобів,
переобладнаних для роботи на стисненому природному газі.

{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }

{ Додаток N 5 виключено на підставі Постанови КМ N 125
( 125-2008-п ) від 27.02.2008 }


Додаток 5
до Порядку

__________________________________________________________________
(найменування підприємства)
__________________________________________________________________
(реквізити документа, що дає право на проведення експертизи)

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність конструкції
та технічного стану переобладнаного
транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N _______________ ___ __________ 20__ р.

Транспортний засіб ______________ марки (моделі) ____________

шасі (рама) N ______________________, кузов N ___________________.

1. Транспортний засіб переобладнаний ________________________
(в індивідуальному порядку
__________________________________________________________________
або найменування підприємства, яке здійснило переобладнання)

2. Переобладнання здійснене шляхом установки (заміни): ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Документи про погодження переобладнання відповідно до
статті 32 Закону України "Про дорожній рух" видані _______________
__________________________________________________________________
(найменування організації, яка видала дозвіл, номер, дата)

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного
транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на
переобладнання ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу
на відповідність вимогам ДСТУ-3649-97 та Правил дорожнього руху
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного
транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху _____________
__________________________________________________________________


_______________________ _______________________________
(підпис керівника (прізвище, ім'я, по батькові)
підприємства)

___ ____________ 20__ р.

М.П.

_______________
Примітка. Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на
протоколи випробувань (перевірок).

Номери актів технічної експертизи фіксуються у
реєстраційній книзі підприємства, що видає такі акти.

{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }


Додаток 6
до Порядку

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Серія ______________ N ________________ на транспортний засіб
__________________________________________________________________
(категорія, тип, марка, модель транспортного засобу)

Колір ____________________________________________________________
(згідно з класифікатором)

------------------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова (коляски) | Номер двигуна |
|---------------------+-------------------------+----------------|
| | | |
|---------------------+-------------------------+----------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно
до __________________________ і придатний до експлуатації.
(номер технічних умов)

Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.

Підприємство-виробник _______________________________________
(найменування, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Видані номерні знаки для разових поїздок ____________________

Відділ збуту ________________________________________________

________ _____________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника підприємства-виробника)

М.П.

Організація-одержувач (фізична особа) _______________________
(для юридичних осіб -
__________________________________________________________________
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище,
__________________________________________________________________
ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання)

Представник організації (фізична особа) _____________________
(для юридичних осіб -
__________________________________________________________________
посада, підпис; для фізичних осіб - підпис)

М.П. Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

{ Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }