Украинская лига логистики и складирования

приглашает в свои ряды операторов логистического рынка и компании-потребители логистических услугЗакон "О транзите грузов"
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 80 від 23.02.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 березня 1994 р.
за N 50/259


Про затвердження Положення про комісію
з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України


На виконання ст.13 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про комісію з безпеки дорожнього руху
підприємств, установ та організацій України (далі - Положення).
2. Управлінню безпеки руху та охорони праці (Давидов Л.М.):
2.1. Направити Положення на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України.
2.2. Довести Положення до відома міністерств, відомств
України, підприємств, установ та організацій
транспортно-дорожнього комплексу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
безпеки руху та охорони праці (Давидов Л.М.).


Перший заступник Міністра О.М.Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту
України
від 23 лютого 1994 р. N 80

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств,
установ та організацій України

1. Загальні положення

1.1. Комісія з безпеки дорожнього руху підприємств, установ
та організацій України (далі - комісія) утворюється відповідно до
ст.13 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) з метою
запобігання дорожньо-транспортним подіям і забезпечення
транспортної дисципліни на підприємствах, в установах та
організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності та
господарювання.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується чинним
законодавством України, вимогами цього Положення та іншими
нормативними документами з безпеки дорожнього руху.
1.3. Свою діяльність комісія здійснює у взаємодії з органами
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, районними
(міськими) комісіями з безпеки дорожнього руху та іншими
організаціями, діяльність яких стосується безпеки дорожнього руху.
1.4. Комісія діє в складі голови (керівник підприємства або
його заступник), заступника голови, секретаря та членів комісії.
Кількість членів комісії встановлюється в залежності від кількості
працюючих на підприємстві з урахуванням обсягів роботи та інших
особливостей.
До складу комісії, крім працівників підприємства, можуть
включатись (за згодою) представники профспілкових органів,
Державтоінспекції та громадських об'єднань.
1.5. Склад комісії затверджується наказом по підприємству.
1.6. Засідання комісії проводяться не менш одного разу на 3
місяці згідно з планом, затвердженим головою.
1.7. Результати роботи комісії оформляються протоколом.

2. Завдання комісії

Завданнями комісії є:
2.1. Розробка та проведення спільно з власником підприємства
або уповноваженим ним органом заходів по запобіганню
дорожньо-транспортних подій та підвищенню рівня транспортної
дисципліни учасників дорожнього руху.
2.2. Розгляд обставин дорожньо-транспортних подій, порушень
Правил дорожнього руху, матеріалів перевірок діяльності
підприємства з безпеки дорожнього руху.
2.3. Контроль за виконанням керівних і нормативних документів
з безпеки дорожнього руху, реалізацією раніше прийнятих рішень, а
також інших заходів, що стосуються запобігання аварійності.

3. Функції комісії

Для вирішення вказаних завдань комісія виконує такі функції:
3.1. Розробляє заходи щодо підвищення рівня безпеки
дорожнього руху, безумовного виконання членами трудового колективу
обов'язків учасників дорожнього руху.
3.2. Розглядає обставини дорожньо-транспортних подій,
порушення Правил дорожнього руху, випадки заборони виїзду на
лінію, керування водіями, які знаходились в нетверезому стані, у
стані наркотичного або токсичного сп'яніння, хворобливому стані чи
стані стомлення.
3.3. Розглядає матеріали перевірок діяльності окремих служб
чи працюючих на підприємстві щодо забезпечення ними безпеки
дорожнього руху.
3.4. Спільно з власником підприємства або уповноваженим ним
органом бере участь у виховній роботі в трудовому колективі шляхом
організації проведення бесід, лекцій, обміну досвідом роботи,
демонстрації відео- та кінофільмів з питань безпеки дорожнього
руху.
3.5. Здійснює контроль за:
3.5.1. Виконанням керівних та інших нормативних документів з
безпеки дорожнього руху, реалізацією прийнятих комісією рішень.
3.5.2. Виконанням водіями вимог Правил дорожнього руху,
Правил перевезення пасажирів та вантажів, Правил технічної
експлуатації рухомого складу, членами трудового колективу - Правил
дорожнього руху.
3.5.3. Своєчасним проведенням медичних оглядів водіїв.
3.5.4. Технічним станом рухомого складу при виїзді на лінію,
під час роботи та при поверненні на підприємство.
3.5.5. Своєчасним та в повному обсязі проведенням стажування
та інструктажів водіїв з безпеки руху.
3.5.6. Підвищенням кваліфікації та рівня професійної
майстерності водіїв та ремонтних робітників.
3.5.7. Станом шляхів та вулиць на постійних маршрутах руху
транспортних засобів.
3.5.8. Допуском водіїв до керування тільки тими транспортними
засобами, право керування якими надано згідно з посвідченням.
3.5.9. Вивчанням водіями особливостей експлуатації нового
рухомого складу.
3.5.10. Впровадженням передових форм та методів профілактики
аварійності.

4. Права комісії

Комісія має право:
4.1. Проводити на підприємстві перевірку стану роботи по
профілактиці аварійності, порушень транспортної дисципліни,
знайомитись з відповідними документами з цих питань.
4.2. Заслуховувати на своїх засіданнях:
- керівників (фахівців) служб. відділів про виконання
покладених на них обов'язків, пов'язаних з безпекою дорожнього
руху;
- членів трудових колективів, які скоїли дорожньо-транспортні
події або порушення Правил дорожнього руху, а також водіїв,
усунених від виїзду на лінію або які перебували на лінії в
нетверезому стані, наркотичного або токсичного сп'яніння.
- ремонтних робітників, які не забезпечують належної якості
ремонту та технічного обслуговування рухомого складу, та
працівників, які дозволили його виїзд на лінію з несправностями,
що загрожують безпеці дорожнього руху.
4.3. При виявленні порушень та обставин, що сприяли
невиконанню вимог стандартів, норм та правил безпеки дорожнього
руху, негайно інформувати керівництво підприємства для вжиття
відповідних заходів.
4.4. На підставі протоколу комісії вносити власнику
підприємства або уповноваженому ним органу пропозиції щодо:
- підвищення ефективності і якості проведення у трудових
колективах профілактичної роботи по дотриманню вимог законодавства
про дорожній рух;
- заохочення осіб, які досягли позитивних результатів в
роботі із запобігання аварійності та зниження тяжкості її
наслідків;
- притягнення до відповідальності осіб, які не забезпечують
виконання вимог безпеки дорожнього руху.
4.5. Вживати відповідних заходів щодо забезпечення виконання
стандартів, норм та правил з питань безпеки дорожнього руху.