Украинская лига логистики и складирования

приглашает в свои ряды операторов логистического рынка и компании-потребители логистических услугПриказ Минтранса №792 Порядок технического обслуживания и ремонта автомобилей
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.11.2002 N 792

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2003 р.
за N 122/7443


Про затвердження Правил надання послуг
з технічного обслуговування і ремонту
автомобільних транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту
N 684 ( z0802-03 ) від 01.09.2003 )

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2002
N 852 ( 852-2002-п ) "Про делегування повноважень на затвердження
нормативно-правових актів" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила надання послуг з технічного
обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів
(далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту
(Докіль Л.П.) разом з Департаментом нормативно-правового
забезпечення (Логінова Л.М.) в установленому порядку подати
зазначені Правила на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

3. Правила увести в дію через 45 календарних днів після дня
їх державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря С.С.Кроля.

Міністр Г.Кірпа


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
11.11.2002 N 792

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2003 р.
за N 122/7443


ПРАВИЛА
надання послуг з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних транспортних засобів


Ці Правила регулюють правові норми взаємовідносин між
Замовником і Виконавцем послуг з технічного обслуговування і
ремонту автомобільних транспортних засобів та їхніх складових, а
також вимоги щодо контролю за відповідністю наданих послуг.
Правила поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності всіх
форм власності, які надають послуги з технічного обслуговування і
ремонту автомобільних транспортних засобів та їхніх складових.
Терміни, що застосовуються у Правилах, мають таке значення:
відповідальне збереження - комплекс організаційних і
технічних заходів Виконавця, які гарантують зберігання майна
власника транспортного засобу в повній відповідності з вимогами
експлуатаційної чи нормативної документації протягом строку, що
встановлюється в оформленому письмово договорі із Замовником;
дорожній транспортний засіб (далі - ДТЗ) - транспортний
засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних
дорогах загального користування усіх категорій і сконструйований
згідно з їхніми нормами;
автомобільний транспортний засіб - ДТЗ, за допомогою якого
здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними
дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій;
послуга - результат безпосередньої взаємодії між Виконавцем
та Замовником і внутрішньої діяльності Виконавця для задоволення
потреб Замовника;
претензія - письмовий документ, що містить вимогу Замовника
до Виконавця щодо невідповідності наданої послуги вимогам
нормативних документів та/або умовам договору;
ремонт - комплекс операцій щодо відновлення справності або
роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їхніх
складових частин;
складова частина дорожнього транспортного засобу - деталь,
складальна одиниця чи комплектувальний виріб, які відповідають
вимогам конструкторської документації ДТЗ або допущені для
застосування в ДТЗ за прямим призначенням рішенням його розробника
(утримувача оригіналів конструкторської документації);
технічне обслуговування - операція чи комплекс операцій із
задоволення вимог, установлених експлуатаційною чи сервісною
документацією ДТЗ як умова забезпечення відповідності його
експлуатаційних характеристик вимогам виробника і нормативних
документів;
технологічний документ - графічний або текстовий документ,
який окремо чи разом з іншими документами визначає технологічний
процес чи операцію виготовлення виробу, надання послуг;
контролер якості - посадова особа Виконавця, уповноважена ним
здійснювати поточний контроль відповідності кожного об'єкта
технічного обслуговування і (чи) ремонту вимогам експлуатаційної,
ремонтної, технологічної і нормативної документації та умовам
договору.

Інформація про послуги

1. Виконавець надає Замовникові інформацію про найменування
свого підприємства, місцезнаходження (місце проживання), режим
роботи, номер контактного телефону. Ця інформація зазначається на
вивісці підприємства (підприємця), організації.

2. У разі тимчасового припинення діяльності Виконавець
інформує Замовників про дату припинення робіт і термін відновлення
діяльності підприємства.

3. Виконавець до укладення договору надає Замовнику
необхідну, доступну і достовірну інформацію щодо переліку робіт з
технічного обслуговування і ремонту ДТЗ та їхніх складових частин.
Зазначена інформація надається у спеціальних місцях, у яких
здійснюється приймання і видача замовлень. Виконавець надає
нормативно-правові акти та документи, з якими Замовник може
ознайомитися до того, як звернеться за послугами.
Виконавець у зручному та доступному для Замовника місці
розміщає:
копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту
автомобільних транспортних засобів;
інформацію про послуги, що надаються, з визначенням їхньої
трудомісткості та вартості (ця інформація може зберігатися окремо
на паперових носіях чи в пам'яті комп'ютерів);
зразки договорів з додатками, наряду-замовлення, які
оформлюються Виконавцем за згодою Замовника;
інформацію про гарантійні зобов'язання Виконавця;
порядок пред'явлення і задоволення претензій;
Закони України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
інформацію про режим роботи і обслуговувальний персонал,
телефонні номери органів виконавчої влади, Державтоінспекції,
територіальних органів у справах захисту прав споживачів
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, зразки оформлення документів, а також про
порядок обслуговування громадян, які користуються пільгами
відповідно до законодавства;
інформацію про ціни на матеріали, складові частини ДТЗ;
інформацію про повне найменування Виконавця, місцезнаходження
(місце проживання), номери телефонів, прізвище, ім'я та по
батькові керівника (власника);
книгу скарг і пропозицій.

4. Виконавець на вимогу Замовника надає йому іншу інформацію,
яка стосується договору і послуг.
У разі надання послуг поза підприємством (ремонт у дорожніх
умовах, транспортування в зону ремонту) Виконавець на вимогу
Замовника забезпечує можливість ознайомлення його з цими
Правилами.

5. Виконавець має чинні нормативні документи, які
встановлюють вимоги до ДТЗ та їхніх складових.

Прийняття та оформлення замовлень

6. Надання послуг здійснюється за зверненням Замовника чи за
його попередньою заявкою, яка реєструється в журналі реєстрації
заявок.
За заявкою Виконавець визначає дату, час представлення ДТЗ
(складових) і його (їхньої) документації для надання послуг.
У разі звернення без попередньої заявки перевага надається
Замовнику, який зробив заявку.

7. Послуги надаються Замовнику за умови пред'явлення ним:
документа, що засвідчує особу Замовника (паспорт, посвідчення
для фізичних осіб і довіреність для представників юридичних осіб);
свідоцтва про реєстрацію ДТЗ;
документа, який підтверджує право Замовника на користування
ДТЗ, якщо він не є його власником.

8. Послуги з технічного обслуговування і ремонту ДТЗ чи його
складових частин надаються Замовникові за письмовим договором чи
за усною угодою відповідно до статті 43 Цивільного кодексу
Української РСР ( 1540-06 ).

9. Договір повинен мати істотні умови відповідно до статті
28 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
У разі надання послуг у присутності Замовника, коли немає
потреби залишати ДТЗ (його складові) на відповідальне збереження у
Виконавця чи замінювати складові частини ДТЗ, послуги оформлюються
рахунком-фактурою і нарядом-замовленням (додаток 1). В останньому
обов'язково робиться запис про гарантійні зобов'язання (якщо вони
передбачені цими Правилами), а підпис засвідчується печаткою.
Договори між Замовником і Виконавцем реєструються в журналі
реєстрації.
( Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 684
( z0802-03 ) від 01.09.2003 )

10. Послуги, які надаються у присутності Замовника без
надання Виконавцем гарантійних зобов'язань (підкачування
пневматичних шин, роботи щозмінного технічного обслуговування,
діагностичні роботи без втручання у конструкцію ДТЗ тощо), можуть
оформлятися лише видачею платіжного документа, що засвідчує оплату
робіт.

11. У разі виникнення необхідності виконання додаткових
робіт, не передбачених договором (нарядом-замовленням),
складається дефектна відомість. Виконавець письмово повідомляє про
це Замовника.
Надання послуг тимчасово припиняється до укладення додаткової
угоди між Замовником і Виконавцем.

12. Фізичні особи, які мають пільги, установлені
законодавством, обслуговуються позачергово.

13. Виконавець здійснює облік заяв, договорів
(нарядів-замовлень), гарантійних зобов'язань, претензій. Облік
заяв Замовників і претензій ведеться в журналі реєстрації з
пронумерованими сторінками. Журнал повинен бути прошнурований і
скріплений печаткою підприємства-виконавця (підписом підприємця).

14. Виконавець забезпечує відповідальне збереження ДТЗ (їхніх
складових) Замовника в період надання послуг.

Передання-прийняття дорожніх
транспортних засобів та їхніх складових
до технічного обслуговування і ремонту

15. Приймання ДТЗ (його складових) здійснюється у присутності
власника чи його уповноваженого представника в такому порядку:
розбір супровідної документації і заявок Замовника;
перевірка технічного стану ДТЗ (його складових);
виявлення зовнішніх пошкоджень і дефектів з оформленням
відповідного документа;
оформлення акта передання-прийняття ДТЗ (його складових) для
надання послуг з технічного обслуговування і ремонту.

16. Акт передання-прийняття (додаток 2) ДТЗ (його складових)
для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
складається у двох примірниках. Обидва примірники мають однакову
юридичну силу і містять таку інформацію:
1) місце і дата складання акта;
2) найменування та місцезнаходження (місце проживання)
підприємства (підприємця), що надає послуги;
3) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
відповідальної за приймання ДТЗ (його складових) до ремонту;
4) прізвище, ім'я та по батькові власника ДТЗ чи його
представника, що повинен діяти за довіреністю власника (у цьому
разі зазначаються дані довіреності);
5) реєстраційні дані ДТЗ;
6) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі);
7) наявність чи відсутність пломб на каналах доступу до
показань лічильника пробігу на спідометрі (тахографі);
8) оцінка технічного стану, роботоздатності, функціонування
складових частин і систем складових частин, виявлені недоліки;
9) кількість пального в баках;
10) марки моторної і трансмісійної олив, а також інших
експлуатаційних рідин (у разі надання послуг з їхньої заміни чи
поповнення);
11) укомплектованість ДТЗ із зазначенням наявності запасного
колеса, магнітофона, радіоприймача, припалювача й інших
легкознімних частин;
12) перелік наданої з ДТЗ документації;
13) перелік складових частин ДТЗ, які приймаються на
відповідальне збереження від Замовника.
Акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) для надання
послуг з технічного обслуговування та ремонту підписується
власником ДТЗ (його складових) та особою, відповідальною за
прийняття ДТЗ (його складових) до ремонту, і скріплюється печаткою
Виконавця.

17. Для надання послуг приймаються ДТЗ чи їхні складові, які
відповідають вимогам документації підприємства-виробника:
1) ДТЗ чи їхні складові, зазвичай, повинні передаватися
Виконавцю у повному комплекті, за винятком легкознімних та
нефункціональних елементів (радіоапаратура, магнітофон, приладдя і
т. ін.). Експлуатаційна документація ДТЗ надається Замовником
обов'язково, а приймається з об'єктом ремонту за рішенням
Виконавця з огляду на необхідність її доповнення і використання
під час ремонту. Якщо експлуатаційної документації Замовник не
має, рішення про прийняття об'єкта для надання послуг приймає
Виконавець;
2) укомплектованість ДТЗ складовими частинами, а також
комплектність самих складових частин, які підлягають ремонту,
зазначаються у договорі і встановлюються за взаємною згодою
Замовника і Виконавця;
3) рішення про прийняття ДТЗ чи його складових, на яких
унаслідок раніше виконаних ремонтних робіт виникли перешкоди щодо
виконання послуг за технологією Виконавця (наприклад, заварено
рознімні з'єднання, внесено самодіяльні зміни в конструкцію тощо),
приймається Виконавцем;
4) Виконавець може приймати ДТЗ (їхні складові),
переобладнані за Правилами державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ), зі
змінами та доповненнями, для надання послуг і сам надавати такі
послуги з переобладнання;
5) Виконавець може приймати ДТЗ та їхні складові для
переобладнання відповідно до статті 32 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 );
6) за взаємною згодою Замовника і Виконавця можливе прийняття
до ремонту частково розібраних ДТЗ і їхніх складових частин.

18. Замовник заправляє паливні баки ДТЗ найменшою кількістю
пального, яка достатня для здійснення технологічного процесу
надання послуг. Об'єм пального встановлюється за взаємною згодою
Замовника і Виконавця.

19. З прийняттям ДТЗ та їхніх складових до технічного
обслуговування чи ремонту Замовнику видається один примірник акта
передання-прийняття.

Оплата послуг

20. Порядок оплати послуг (робіт) визначається договором.

21. Оплата робіт, які виконуються у присутності Замовника, за
рахунком-фактурою, складеним за нарядом-замовленням, здійснюється
Замовником як готівкою, так і безготівковим перерахуванням коштів.

22. Виконавець оформляє кошторис витрат на виконання робіт
(надання послуг), який підписується сторонами і стає невід'ємною
частиною договору.

23. Після надання послуг і прийняття виконаних робіт з
урахуванням їхньої відповідності встановленим вимогам Замовник
повністю оплачує роботи за умовами договору.

24. Виконавець оформляє для юридичних осіб окремі фінансові
документи на оплату матеріалів і послуг з технічного
обслуговування (включаючи необхідні діагностичні роботи) і окремі
документи на оплату матеріалів і виконання робіт з ремонту
(включаючи необхідні діагностичні роботи). Виконані роботи
відносяться чи то до технічного обслуговування, чи то до ремонту
на підставі переліків і порядку виконання робіт, регламентованих
розробником (виробником) ДТЗ та їхніх складових і (чи) за
записами, зробленими в інструкціях з експлуатації і (або) в
сервісних книжках, а також у нормативних документах.
Якщо експлуатаційна документація ДТЗ відсутня, віднесення
виконаних робіт здійснюється за Положенням про технічне
обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту (далі - Положення про технічне
обслуговування і ремонт), затвердженим наказом Міністерства
транспорту України від 30.03.98 N 102 ( z0268-98 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за
N 268/2708.

25. Вартість послуг, матеріалів та складових частин Замовник
оплачує за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо
інше не передбачено умовами договору.
У разі відсутності матеріалів, запасних частин або
неможливості під час оформлення наряду-замовлення визначити їхню
кількість, необхідну для надання послуги, обсяги використання
матеріалів і складових частин погоджуються із Замовником
попередньо, а їхня вартість оплачується ним після виконання
послуги за цінами, які діяли на день їх надходження.

26. Розрахунковими документами, що засвідчують надання
послуги, є:
акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) після надання
послуг з технічного обслуговування і ремонту;
наряд-замовлення, підписаний, з одного боку, контролером
якості Виконавця, що засвідчує повноту виконання, оплату, якість
надання послуг і гарантійні зобов'язання (підпис повинен бути
завірений печаткою), а з другого боку підписаний Замовником;
квитанція про оплату робіт;
рахунок-фактура;
податкова накладна (для юридичних осіб).

Виконання робіт (надання послуг)

27. Технічне обслуговування та ремонт ДТЗ (їхніх складових)
виконується згідно з вимогами експлуатаційної, ремонтної,
технологічної документації, нормативних документів та за умовами
договору. Технологічна документація затверджується в установленому
порядку.
У разі відсутності експлуатаційної і (чи) ремонтної
документації розробника (виробника) за взаємною згодою Виконавця і
Замовника допускається виконання окремих робіт за умовами
договору, якщо тільки вони не впливають негативно на безпечність
ДТЗ. У цьому разі технічний опис технічного обслуговування і
ремонту або технічні умови на їхнє виконання зазначаються у
договорі щодо виконання послуги.

28. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття
узгодженого з ним рішення, призупиняє виконання робіт у разі:
а) виявлення дефектів ДТЗ чи непридатності для застосування
наданих Замовником матеріалів і складових частин ДТЗ;
б) виникнення не передбачених і не залежних від Виконавця
наслідків виконання вимог Замовника щодо робіт з надання послуг;

29. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого
рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин,
які негативно впливають на безпечність ДТЗ (пункт 28 цих Правил),
Виконавець може відмовитися від виконання договору і вимагати
відшкодування витрат, отриманих унаслідок часткового виконання
договору, згідно із законодавством.

30. Контроль відповідності виконання технічного
обслуговування і ремонту ДТЗ (їхніх складових) країн-виробників,
які приєдналися до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів
для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин,
які можуть бути встановлені та/або використані на колісних
транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних
затверджень, виданих на основі цих приписів ( 995_343 ), 1958 року
з поправками 1995 року, виконується з урахуванням вимог
відповідних Правил Європейської Економічної Комісії ООН з
поправками, що діяли у виробників на момент виготовлення ДТЗ.

31. Відповідність наданих послуг у процесі приймання ДТЗ
(їхніх складових) Замовником після технічного обслуговування і
ремонту здійснюється без їх розбирання. ДТЗ чи їхні складові
розбираються лише в разі, коли це передбачено умовами договору.

32. Виконавець забезпечує транспортування і збереження ДТЗ,
які приймаються до технічного обслуговування та ремонту і
видаються після технічного обслуговування та ремонту, згідно з
вимогами їхньої експлуатаційної документації.

33. Якщо змінюються умови експлуатації відремонтованого ДТЗ і
Замовнику необхідно виконувати приписи, які не передбачені
експлуатаційною документацією виробника або з певними відхиленнями
від неї, Виконавець забезпечує Замовника необхідними додатками до
експлуатаційної документації ДТЗ чи його складових і письмово
попереджає його про це (виконуються відповідні записи в акті
передання-прийняття ДТЗ).

Передання-прийняття дорожніх транспортних
засобів та їхніх складових після
технічного обслуговування і ремонту

34. Приймання ДТЗ (його складових) Замовником відбувається у
присутності контролера якості Виконавця й здійснюється у такому
порядку:
аналіз документації, оформленої Виконавцем;
перевірка відповідності наданих послуг, зокрема надання
Замовнику ДТЗ для випробувань за участі представника Виконавця;
оформлення акта передання-прийняття ДТЗ (його складових)
після ремонту і технічного обслуговування або наряду-замовлення у
разі, якщо не укладається договір про надання послуг.

35. Укомплектованість відремонтованих ДТЗ (їхніх складових)
повинна відповідати умовам договору (наряду-замовлення) й акта
передання-прийняття.

36. ДТЗ чи їхні складові передаються Замовникові після
прийняття їх контролером якості, про що робиться запис у
наряді-замовленні, який підписується, а підпис скріплюється
печаткою.

37. Акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) після
надання послуг з технічного обслуговування та ремонту (додаток 3)
складається у двох примірниках. В акті зазначаються:
1) місце і дата складання акта;
2) найменування та місцезнаходження (місце проживання)
підприємства (підприємця), що надало послуги;
3) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
відповідальної за передачу ДТЗ (його складових) після ремонту;
4) прізвище, ім'я та по батькові власника транспортного
засобу чи його представника, який діє за довіреністю власника (у
цьому разі зазначаються дані довіреності);
5) реєстраційні дані ДТЗ;
6) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі);
7) наявність пломб на каналах доступу до показань лічильника
пробігу на спідометрі (тахографі) та інших пломб, установлених
Виконавцем;
8) відповідність наданих послуг умовам договору;
9) найменування, номери, кількість і технічний стан складових
частин і матеріалів, які повертаються Замовнику;
10) кількість пального в баках;
11) марки моторної і трансмісійної олив, а також інших
експлуатаційних рідин (у разі надання послуг з їхньої заміни чи
поповнення);
12) укомплектованість ДТЗ із зазначенням наявності запасного
колеса, магнітофона, радіоприймача, припалювача й інших
легкознімних складових;
13) перелік експлуатаційних документів;
14) скріплені печаткою Виконавця підписи осіб, які
підтверджують факт передання-прийняття ДТЗ (його складових).

38. На ДТЗ, що піддавався технічному обслуговуванню чи
ремонту, канали доступу до лічильника пробігу на спідометрі
(тахографі), а також до інших складових частин (якщо це
передбачено технологічною документацією чи нормативними
документами) опломбовуються Виконавцем. Можуть бути опломбовані
будь-які складові частини, що ремонтувалися, якщо установлені
пломби не погіршують безпечність ДТЗ і не перешкоджають його
експлуатації. Замість пломб допускається в окремих місцях
рознімних з'єднань установлювати клейкі плівки, наносити
лакофарбові покриття, зруйнування яких може свідчити про факт
втручання Замовника до відремонтованих складових частин.
Інформація про опломбування (інші контрольні засоби)
відображається в акті передання-прийняття ДТЗ після надання послуг
і доводиться до відома Замовника.

39. У разі заміни експлуатаційних рідин під час технічного
обслуговування і ремонту ДТЗ (його складових), зокрема
передбачених експлуатаційною документацією, Виконавець зазначає
їхні найменування, маркування і необхідні експлуатаційні параметри
на ярлику чи етикетці, які закріплюються на відповідних складових
частинах, додаючи до них ксерокопії сертифікатів (на вимогу
Замовника).

40. Особливі вимоги щодо експлуатації ДТЗ чи його складових
після ремонту (тимчасові обмеження вантажності, режим
припрацювання, терміни придатності складових, попередження про
безпечний термін використання і т. ін) Виконавець відображає в
додатках до експлуатаційної документації і, у разі необхідності, у
додатках до сервісної книжки. Додатки повинні бути підписані
Виконавцем.

41. Виконавець після виконання робіт надає Замовнику такі
документи:
довідки (рахунки) про витрати Замовника (якщо він є юридичною
особою), пов'язані з виконанням технічного обслуговування (крім
гарантійного), - окремо і пов'язані з виконанням ремонту, -
окремо;
гарантійний талон (один примірник);
додатки до експлуатаційної документації у разі необхідності,
як це передбачено пунктами 33, 39, 40 цих Правил;
довідку-рахунок на номерні складові частини, придбані й
установлені Виконавцем на ДТЗ;
довідку про колір (основний колір) ДТЗ, якщо цей колір
змінено під час ремонту;
приймально-здавальний акт підприємства, яке має право на
випробування газового устаткування паливних систем ДТЗ і виконало
ці випробування.

42. У разі втрати Замовником договору (наряду-замовлення) ДТЗ
чи його складові видаються Виконавцем за заявою Замовника, якщо
ним будуть пред'явлені документи, передбачені пунктом 7 цих
Правил.

Гарантійні зобов'язання Виконавця
і їх установлення

43. Виконавець гарантує Замовнику виконання передбачених
договором послуг у повному обсязі.

44. Виконавець гарантує відповідність ДТЗ чи його складових,
які піддавалися технічному обслуговуванню і (чи) ремонту, вимогам
технічної документації і нормативних документів.
У гарантійних зобов'язаннях Виконавцем зазначаються його
зобов'язання щодо складових частин, установлених на ДТЗ, і
зобов'язання щодо виконаних робіт (наданих послуг), початок
гарантійного строку і його тривалість.
Гарантійні зобов'язання Виконавця не поширюються на складові
частини, надані йому Замовником.

45. Гарантійний строк експлуатації на комплектувальні вироби
та інші складові частини установлюється відповідно до Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ). ( Пункт 45 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 684
( z0802-03 ) від 01.09.2003 )

46. Якщо Замовник відмовляється оплачувати роботи з
приведення у задовільний технічний стан складових частин, що
негативно впливають на ресурс відремонтованих і (чи) тих, що
обслуговувалися, Виконавець не бере гарантійних зобов'язань. У
такому разі це зазначається в акті передання-прийняття ДТЗ.

47. Початок гарантійного терміну обчислюється з дня передачі
Замовникові ДТЗ чи його складових. У разі відправлення
відремонтованих складових частин ДТЗ поштою гарантійний термін
обчислюється від дня доставки складової частини Замовнику, а якщо
складова частина потребує спеціального встановлення (підключення)
чи складання - від дня його здійснення. Складання здійснюється
Виконавцем або третьою стороною, якщо це передбачено договором на
послугу.

48. Гарантійний строк збільшується на час перебування ДТЗ чи
його складової частини в гарантійному ремонті чи технічному
обслуговуванні у Виконавця. Зазначений час обчислюється від дня,
коли Замовник звернувся з претензією.

49. Гарантійний строк на послуги з регламентованого
розробником (виробником) технічного обслуговування ДТЗ чи їхніх
складових, яке передбачене їхньою інструкцією (настановою) з
експлуатації чи сервісною книжкою, а в разі їхньої відсутності -
Положенням про технічне обслуговування і ремонт ( z0268-98 ),
установлюється не меншим, ніж період до наступного
регламентованого технічного обслуговування. Гарантійні
зобов'язання не встановлюються на виконання прибирально-мийних
робіт, заправлення пальним, на роботи, що визначені в пункті 10
цих Правил.

50. Підставою для пред'явлення претензій на послуги з
технічного обслуговування та (чи) ремонту є документ (прибутковий
касовий ордер, накладна, квитанція, платіжне доручення,
наряд-замовлення, договір), що засвідчує оплату Замовником
вартості послуг з технічного обслуговування і (чи) ремонту, на
якому є запис, що містить показання опломбованого лічильника
пробігу на спідометрі (тахографі) ДТЗ, дату надання послуг, підпис
відповідальної особи Виконавця, скріплений відповідною печаткою
(штампом).

51. Гарантійні зобов'язання Виконавця, що визначають
безпечність автомобільного транспорту, установлюються не меншими
за встановлені в додатку 4 для ДТЗ та їхніх складових частин, що
перебували в експлуатації до 5 років. Гарантійні зобов'язання
можуть зменшуватися залежно від терміну перебування ДТЗ чи його
складових частин в експлуатації:
на 10% для терміну експлуатації 5-8 років;
на 20% для терміну експлуатації понад 8 років.

52. Гарантійний талон (додаток 5) ДТЗ містить таку
інформацію:
1) найменування підприємства-виконавця (підприємця), його
місцезнаходження (місце проживання), номер телефону, номер факсу;
2) реєстраційні дані ДТЗ;
3) найменування нормативних документів або ремонтної чи
експлуатаційної документації (їхніх пунктів), вимогам яких
стосовно виконаних робіт відповідає ДТЗ (його складові) після
надання послуг;
4) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) на
момент отримання ДТЗ Замовником після надання послуг;
5) гарантійний строк в одиницях календарного часу і в
кілометрах пробігу з моменту прийняття Замовником відремонтованого
ДТЗ;
6) гарантійні строки на складові частини, які встановив
Виконавець;
7) початок дії гарантійних зобов'язань.
Гарантійний талон підписується контролером якості і
директором підприємства-виконавця (підприємцем) із зазначенням
їхніх посад, прізвищ та ініціалів, а також дати підписання.
Підписи повинні бути скріплені відповідними печатками Виконавця.

Права й обов'язки Виконавця

53. Виконавець має право:
відмовитися від надання послуг, якщо Замовник надає неякісні
складові частини і матеріали;
відмовитися прийняти на відповідальне збереження майно
Замовника, установлене (розміщене) в ДТЗ понад комплектність,
передбачену його виробником. Ця норма не поширюється на
сигналізацію проти викрадення;
припинити надання послуг у разі, коли Замовник вчасно не
виконав договірні умови;
відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі
недотримання ним правил експлуатації ДТЗ (його складових);
звертатися до суду для вирішення спірних питань.

54. Виконавець зобов'язаний:
забезпечувати виконання вимог цих Правил;
застосовувати переважно складові частини, передбачені
виробником ДТЗ, що ремонтується;
мати необхідну нормативну і ремонтну документацію та
документацію з технічного обслуговування ДТЗ та їхніх складових;
гарантувати якість наданих послуг;
виконувати гарантійні зобов'язання;
надавати Замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну
(до надання послуг) інформацію про послуги та Виконавця;
забезпечувати збереження ДТЗ, а також збереження та
використання за призначенням прийнятих від Замовника складових
частин і матеріалів, необхідних для виконання ремонту ДТЗ;
відшкодовувати збитки в разі втрати, псування чи пошкодження
ДТЗ та їхніх складових або деталей і матеріалів, прийнятих від
Замовника для надання послуг в обсягах, передбачених договором;
повертати Замовникові передані ним складові частини ДТЗ і
матеріали в разі їх невикористання;
забезпечувати безпеку Замовника під час його перебування на
підприємстві з проведенням інструктажу;
у разі виявлення недоліків з наданих послуг під час прийняття
ДТЗ (їхніх складових) Замовником:
1) безкоштовно усувати недоліки;
2) зменшувати вартість виконаної роботи відповідно до
завданих збитків чи повертати кошти Замовнику;
3) безкоштовно виконувати роботу чи відшкодовувати Замовнику
витрати, пов'язані з усуненням недоліків з наданих послуг.

Права й обов'язки Замовника

55. Замовник має право:
на необхідну, достовірну, доступну та своєчасну (до отримання
послуг) інформацію про послуги та про Виконавця;
на участь у перевірці відповідності наданої послуги вимогам
технологічної документації Виконавця;
на перевірку повноти та вартості наданої послуги;
надавати Виконавцю власні складові частини ДТЗ чи матеріали
для виконання замовлених послуг;
заявляти про вартість свого майна, яке він передає на
відповідальне збереження;
на відшкодування у повному обсязі збитків, завданих його
майну, та шкоди здоров'ю внаслідок неналежного виконання послуг;
вимагати повернення не використаних та замінених під час
виконання ремонту та технічного обслуговування складових частин і
матеріалів, наданих Виконавцю;
на пільгове обслуговування у визначених законодавством
випадках;
відмовлятися від оплати послуг, не передбачених договором.

56. Замовник зобов'язаний:
своєчасно оплачувати надані за умовами договору послуги і
приймати ДТЗ та їхні складові частини після надання послуг;
у разі неотримання без поважних причин ДТЗ (їхніх складових)
у визначений договором термін відшкодовувати Виконавцю вартість їх
збереження згідно з умовами договору;
у разі розірвання договору за власною ініціативою оплатити
Виконавцю вартість фактично виконаних послуг.

Прикінцеві положення

57. Права й обов'язки Виконавця і Замовника можуть
доповнюватися у договорі за згодою сторін.

58. Контроль за дотриманням Правил здійснюється
територіальними органами у справах захисту прав споживачів
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, іншими органами виконавчої влади в межах їхніх
повноважень.

59. Спірні питання між Замовником і Виконавцем вирішуються
відповідно до умов договору, а в разі недосягнення згоди - у
судовому порядку.

60. Форми нарядів-замовлень, актів передання-прийняття
можуть бути змінені і (чи) доповнені для відображення
технологічних і організаційних особливостей виробничих процесів
Виконавців, зокрема щодо ведення бухгалтерського,
внутрішньогосподарського і податкового обліків. У такому разі
реквізити зазначених документів і ті положення, які відображають
істотні умови договору відповідно до статті 28 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), не вилучаються.
Допускається не оформляти гарантійний талон, а всю зазначену
в ньому інформацію відображати в пункті 7 наряду-замовлення чи в
акті передання-прийняття ДТЗ після надання послуг з технічного
обслуговування і ремонту за умови затвердження гарантійних
зобов'язань Замовником і скріплення відповідного підпису печаткою.
У разі надання послуг у присутності Замовника, коли немає
необхідності залишати ДТЗ (його складові) на відповідальне
збереження у Виконавця чи замінювати складові частини ДТЗ і коли
письмовий договір не укладається, акт передання-прийняття не
оформляється.
Журнали обліку договорів, заяв, гарантійних зобов'язань і
претензій можуть складатися та зберігатися на машинних носіях
відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) як регістри
бухгалтерського обліку.
Пункти 3 і 4 додатка 1 не заповнюються, якщо за умовами
договору не передбачається перебування Замовника на території
Виконавця.
( Пункт 60 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 684
( z0802-03 ) від 01.09.2003 )

Начальник управління
безпеки транспорту Ю.Гержод


Додаток 1
до пункту 9
Правил надання послуг
з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних
транспортних засобів

----------------------
|Стор. 1 | Сторінок |
----------------------

НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ

N_______ від _______ на надання послуг
з технічного обслуговування і ремонту
_____________________________________________
(найменування, тип, модель, версія дорожнього
транспортного засобу (ДТЗ), його складових),
державний реєстраційний N___________,
кузов (шасі) N__________, двигун N __________


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Реквізити Замовника: |3. Інструктаж Замовника стосовно |7. Послуги виконані й оплачені в |
|Підприємство: ____________________|правил поведінки на території |повному обсязі. Якість послуг |
|__________________________________|Виконавця, охорони праці і здоров,я, |відповідає вимогам договору. |
|Власник: _________________________|пожежної безпеки проведено |Гарантійні зобов'язання:_________ |
|__________________________________|________ ______ ______ _________|__________________________________ |
| (прізвище, ім'я та по батькові) |(посада) (дата) ( підпис) (прізвище)|(гарантійний термін і гарантійний |
|Місцезнаходження | |пробіг) |
|(місце проживання):_______________|4. З інструкціями стосовно правил |Контролер якості |
|__________________________________|поведінки на території Виконавця, |М. П. |
|__________________________________|охорони праці і здоров'я, пожежної |______ ______ _________ |
|Телефон___________, факс _________|безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь |(дата) (підпис) (прізвище |
| |їх виконувати | та ініціали) |
| |_______ ________ ________________ | |
| |(дата) (підпис) (прізвище та | |
| | ініціали) | |
|----------------------------------+-------------------------------------+-----------------------------------|
|2. З правилами надання послуг з |5. Наряд-замовлення оформив |8. Претензій щодо наданих послуг не|
|технічного обслуговування і |_____ ________ ____________ |маю. ДТЗ (його складові) отримав у |
|ремонту автомобільних |(дата) (підпис) (прізвище та |повному обсязі |
|транспортних засобів ознайомлений |ініціали) |______ ________ _________ |
|______ ________ ________________ |6. Кошторис витрат і етапи |(дата) (підпис) (прізвище |
|(дата) (підпис) (прізвище та |оплати погоджено | та ініціали Замовника)|
| ініціали Замовника)|______ ________ ____________ | |
| |(дата) (підпис) (прізвище та | |
| | ініціали Замовника) | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------
|Стор. 2 | Сторінок |
----------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Трудо- |Вартість |Вартість |Надбавка |Вартість послуги,|Прізвище |Підпис|
|або код |місткість|нормо- |за трудо- |за шкідливі|грн. |та | |
|послуги |послуги, |години, |місткістю,|умови |-----------------|ініціали | |
|за державним |люд.-год |грн./люд.-год|грн. |праці, % |без |ПДВ |повна |виконавця| |
|класифікатором | | | | |ПДВ |__, %| | | |
|продукції | | | | | | | | | |
|та послуг | | | | | | | | | |
|ДК 016-97 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Обсяги, трудомісткість і вартість послуг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------+---------+-------------+----------+-----------+----+-----+------+---------+------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Позначення |Одиниця|Ціна,|Кіль-|Сума, грн. |Видав|Отри-|
| |(нормативний|виміру |грн |кість|---------------| |мав |
| |документ) | | |оди- |без|ПДВ |повна| | |
| |матеріалу | | |ниць |ПДВ|__, %| | | |
|------------+------------+-------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 10. Складові частини (матеріали), які оплачуються Замовником|
|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|------------+------------+-------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
|------------+------------+-------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 11. Складові частини (матеріали), які надані Замовником |
|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
|------------+------------+-------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
|------------+------------+-------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

----------------------
|Стор. 3 | Сторінок |
----------------------


---------------------------------------------------------------------------
|Підстава для|Суми за статтями витрат, грн|Дата | Сума, грн |Отримана|
|оплати |----------------------------|оплати|---------------|сума |
|(договір, |трудозат-|складові | | |без|ПДВ |повна|словами,|
|додаткова |рати |частини й| | |ПДВ|___,%| |підпис |
|угода) | |матеріали| | | | | |касира, |
| | | | | | | | |штемпель|
|-------------------------------------------------------------------------|
| 12. Етапи внесення коштів Замовником |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Договір: | | | | | | | | |
|1 етап | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+--------+------+---+-----+-----+--------|
|2 етап | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+--------+------+---+-----+-----+--------|
| | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+--------+------+---+-----+-----+--------|
| | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+--------+------+---+-----+-----+--------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Виконавець Замовник
____________
Директор ____________ ________ (посада)
(прізвище та (підпис) ____________ ________
ініціали) (прізвище та (підпис)
ініціали)
М.П. М.П.
Додаток 2
до пункту 16
Правил надання послуг
з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних
транспортних засобів
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______ ____________________
(посада Виконавця, прізвище,
ініціали)
М.П. "____" _______ _______
(дата) (місяць) (рік)

АКТ N _______
передання-прийняття дорожнього
транспортного засобу (ДТЗ), його
складових для надання послуг з
технічного обслуговування і ремонту

_________________ "______"____________ ________
(місце складання) (дата) (місяць) (рік)

1. Цей акт складено представником _______________________________
(найменування підприємства-виконавця
(підприємця))

в особі _______________________, що діє за _____________________,
(посада, прізвище) (статутом чи ін.)

з одного боку, і _______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові власника ДТЗ чи його
представника)

що діє за довіреністю від __________ N_________ , з другого боку,
про технічний стан _____________________________________________,
(тип, марка, модель ДТЗ чи найменування
його складових частин)

шасі (кузов) N __________, двигун N ________, держ. реєстраційний
N ______________ , який (які) передається-приймається для надання
послуг з технічного обслуговування і ремонту.

2. Показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі)
(непотрібне закреслити) на момент отримання ДТЗ Виконавцем___ км.
3. Пломба на лічильнику пробігу (установлена, не встановлена).
4. Технічний стан ДТЗ (його складових): _________________________
(указати про роботоздатність,
_________________________________________________________________
функціонування систем і складових частин, виявлені недоліки)
_________________________________________________________________

5. Для виконання послуг Замовник надає:
5.1. ____________________________________________________________
(найменування, номери номерних складових частин, інші їхні
ідентифікаційні дані, кількість)
_________________________________________________________________
5.2._____________________________________________________________
(найменування, розміри, кількість матеріалів)
6. Бак (баки) заправлений(і) пальним _______ на _________________
(марка) (% або літрів)

7(1). Моторна олива _________, трансмісійна олива ______________,
(марка) (марка)

олива в редукторі головної передачі ____________ , експлуатаційні
(марка)
рідини __________________________________________________________
(указати інші складові частини, які потребують заміни,
_________________________________________________________________
поповнення експлуатаційних рідин, їхні марки)

8. Комплектність ДТЗ ____________________________________________
(указати на наявність запасного колеса, магнітофона,
радіоприймача, припалювача, приладдя і т. ін.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Експлуатаційна документація __________________________________
(указати документи, які передаються разом із ДТЗ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Майно прийняте на відповідальне збереження.

З оцінкою технічного стану ДТЗ ДТЗ (його складові), надані
(його складових) погоджуюсь і Замовником запасні частини і
передаю його (їх) Виконавцю матеріали, зазначені в акті,
________ ______________________ прийняв
(підпис) (прізвище та ініціали) ________ _____________________
"_____" __________ _______ (підпис) (прізвище та ініціали)
(дата) (місяць) (рік) "_____" ________ _____
(дата) (місяць) (рік)

_______________
(1) Заповнюється у разі заміни чи поповнення експлуатаційних
рідин.


Додаток 3
до пункту 37
Правил надання послуг
з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних
транспортних засобів


АКТ N __________
передання-прийняття дорожнього транспортного
засобу (ДТЗ), його складових після надання
послуг з технічного обслуговування і ремонту

_________________ "______"_____________ _____
(місце складання) (дата) (місяць) (рік)

1. Цей акт складено представником _______________________________
(найменування підприємства-
виконавця (підприємця))

в особі ____________________________, що діє за ________________,
(посада, прізвище) (статутом чи ін.)

з одного боку, і _______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові власника ДТЗ чи
його представника)

що діє за довіреністю від ____________ N______________, з другого
боку, про технічний стан ________________________________________
(тип, марка, модель ДТЗ чи найменування
його складових частин)

______________________________, шасі (кузов) N _________________,

двигун N __________, держ. реєстраційний N __________, який (які)
передається-приймається після надання послуг з технічного
обслуговування і ремонту.

2. Показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) на
момент видачі ДТЗ Виконавцем__________________ км.
3. Установлено пломби на: _______________________________________
(указати де)
4. Технічним оглядом і випробуваннями за участю Замовника
встановлено, що__________________ відповідає вимогам нормативних
(ДТЗ чи його складова)
документів та договору.

5. Після надання послуг Замовнику повернено:
5.1._____________________________________________________________
(найменування, номери складових частин й інші їхні
ідентифікаційні дані,
_________________________________________________________________
їхня кількість, технічний стан)

5.2._____________________________________________________________
(найменування, розміри, кількість матеріалів)
_________________________________________________________________

6. Бак (баки) заповнено пальним _________ на ____________________
(марка) (% або літрів)

7 (1). Моторна олива _________, трансмісійна олива _____________,
(марка) (марка)
олива в редукторі головної передачі ____________ , експлуатаційні
(марка)
рідини __________________________________________________________
(указати інші складові частини, у яких замінено
експлуатаційні рідини, їхні марки)

8. Укомплектованість ДТЗ ________________________________________
(зазначити наявність запасного колеса, магнітофона,
радіоприймача, припалювача, приладдя і т. ін.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Експлуатаційна документація __________________________________
указати документи, які передаються разом із ДТЗ)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Майно повернено Замовнику.

ДТЗ (його складові), замінені ДТЗ (його складові), замінені
(запасні) частини і (запасні) частини і невикористані
невикористані матеріали, прийняв. Претензій не
матеріали, передав маю. Довіреність
________ ______________________ від ____________ N ______________
(підпис) (прізвище та ініціали) ________ ______________________
"______"_______________ _______ (підпис) (прізвище та ініціали)
(дата) (місяць) (рік) "____" _________ _____
(дата) (місяць) (рік)

_______________
(1) Заповнюється у разі заміни експлуатаційних рідин.


Додаток 4
до пункту 51
Правил надання послуг
з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних
транспортних засобів


ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Виконавця стосовно виконаних робіт
(операцій) з технічного обслуговування
і ремонту дорожніх транспортних
засобів (ДТЗ) та їхніх складових частин

------------------------------------------------------------------------------
| Найменування та визначення | Гарантійні зобов'язання, |
| основних робіт (операцій) | місяців 1)/тис. км пробігу |
| | |
| | |
| |----------------------------------|
| | вантажні |автобуси |легкові |
| | автомобілі, | |автомо- |
| | причепи, | |білі |
| |напівпричепи | | |
|-----------------------------------------+-------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------+----------------------------------|
|1 |Технічне обслуговування ДТЗ |див. пункт 49 цих Правил |
|-------+---------------------------------| |
|2 |Ремонт пневматичних шин: | |
|-------+---------------------------------| |
|2.1 |відновлення протектора |за технічними умовами виробника |
|-------+---------------------------------| |
|2.2 |ремонт пошкоджень |за технічними умовами виробника |
|-------+---------------------------------| |
|2.3 |поглиблення рисунка протектора |за технічними умовами виробника |
|-------+---------------------------------+----------------------------------|
|3 |Антикорозійний захист: | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|3.1 |днище кузова (легкового | 6/20 | 6/20 | 6/20 |
| |автомобіля, автобуса), кабіни | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|3.2 |приховані порожнини (закриті | 12/25 | 12/30 | 12/30 |
| |поверхні) кузова | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|4 |Лакофарбове покриття ДТЗ: | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|4.1 |суцільне | 12/30 | 12/30 | 12/25 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|4.2 |часткове | 6/15 | 6/15 | 6/12 |
|-------+---------------------------------+----------------------------------|
|5 |Заміна складових частин ДТЗ на | за |
| |нові | гарантійними зобов'язаннями |
| | | виробника |
|-------+---------------------------------+----------------------------------|
|6 |Поточний ремонт ДТЗ і їхніх | | | |
| |складових: | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1 |двигун: | 2/5 | 2/5 | 3/10 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.1 |кривошипно-шатунний механізм | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.2 |газорозподільний механізм | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.3 |система мащення: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.3.1|насос моторної оливи | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.3.2|центрифуга | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.3.3|радіатор | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.3.4|інші складові | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.4 |система охолодження: | 2/5 | 2/5 | 3/10 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.4.1|насос охолодної рідини | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.4.2|радіатор | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.4.3|інші складові | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.5 |система живлення пальним: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.5.1|насос паливний і форсунки | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.5.2|карбюратор | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.5.3|газовий редуктор | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.5.4|інші складові | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.1.6 |система живлення повітрям | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.2 |зчеплення | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.3 |коробка передач | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.4 |роздавальна коробка | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.5 |гідромеханічна передача | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.6 |карданна передача | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.7 |бортова передача | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.8 |міст ведений | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.9 |міст ведучий: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.9.1 |редуктор | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.9.2 |інші складові | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.10 |рульове керування: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.10.1 |рульовий механізм | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.10.2 |підсилювач рульового механізму | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.10.3 |інші складові | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.11 |гальмові системи: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.11.1 |компресор | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.11.2 |робочі гальмові механізми | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.11.3 |інші складові | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12 |електрообладнання: | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12.1 |акумуляторна батарея | 2/- | 2/- | 2/- |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12.2 |генератор | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12.3 |система запалювання | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12.4 |електромережа | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.12.5 |інші складові | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.13 |спеціальне устаткування | 3/6 | - | - |
| |самоскида: | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.13.1 |гідравлічна система | 3/6 | - | - |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.13.2 |механічні передачі | 4/7 | - | - |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.13.3 |кузов | 5/8 | - | - |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.13.4 |інші складові | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.14 |Рама | 6/25 | 6/25 | 6/25 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|6.15 |ДТЗ у цілому | 1,5/3 | 2/3,5 | 2/3 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7 |Капітальний ремонт ДТЗ і їхніх | | | |
| |складових: | | | |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.1 |двигун | 6/20 | 6/25 | 6/15 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.2 |зчеплення | 8/20 | 8/25 | 8/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.3 |коробка передач | 8/20 | 8/25 | 8/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.4 |роздавальна коробка | 8/25 | 8/25 | 8/25 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.5 |гідромеханічна передача | 6/20 | 6/25 | 6/15 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.6 |карданна передача | 8/25 | 8/30 | 8/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.7 |міст (вісь) керований, ведений | 8/20 | 8/25 | 8/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.8 |міст ведучий | 7/20 | 7/25 | 7/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.9 |рульове керування | 7/20 | 7/25 | 7/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.10 |гальмові системи | 7/20 | 7/25 | 7/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.11 |електрообладнання | 7/20 | 7/25 | 7/20 |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.12 |спеціальне обладнання самоскида | 6/20 | - | - |
|-------+---------------------------------+-------------+----------+---------|
|7.13 |рама (кузов легкового ДТЗ) | 12/30 | 12/35 | 12/30 |
|-------+---------------------------------+----------------------------------|
|7.14 |ДТЗ у цілому | за технічними умовами на |
| | | капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Один місяць - 30 діб.


Додаток 5
до пункту 52
Правил надання послуг
з технічного обслуговування
і ремонту автомобільних
транспортних засобів

______________________________________________________
(найменування підприємства-виконавця (підприємця))
____________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон, факс Виконавця)
_____________________________________________________________

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

дорожнього транспортного засобу
(ДТЗ), його складових частин

1. Виконавець гарантує відповідність ____________________________
_________________________________________________________________
(найменування, тип, модель, версія відремонтованого ДТЗ (його
складових частин),
_________________________________________________________________
держ. реєстраційний N ДТЗ, N кузова (шасі), N двигуна,
N складових частин)

вимогам _________________________________________________________
(указати номер і дату договору, ремонтну, експлуатаційну
документацію чи нормативний документ, за вимогами яких здійснено
ремонт)
у разі дотримання Замовником вимог експлуатаційної документації.

2. Показання лічильника пробігу ____________ відремонтованого ДТЗ
(на спідометрі, тахографі)

на момент отримання його Замовником _______________ км.
3. Гарантійний пробіг ДТЗ становить ___________ км, але не більше
_____________ з моменту прийняття ДТЗ Замовником.
(місяців, діб)

4. Гарантійний термін складових частин:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Гарантійний строк обчислюється з моменту отримання Замовником
ДТЗ, його складової частини безпосередньо чи поштою або з моменту
встановлення (підключення) складової частини за умовами договору.

6. Гарантійні строки зберігання та експлуатації на нові
комплектувальні вироби (пневматичні шини, акумуляторні батареї та
інше) встановлюються за нормативною та супровідною документацією
виробників.

7. Протягом гарантійного пробігу (терміну) Виконавець безкоштовно
усуває недоліки за претензією Замовника чи замінює складові
частини і комплектувальні вироби ДТЗ, які вийшли з ладу з його
вини.

8. Виконавець компенсує Замовнику всі його витрати, які пов'язані
з усуненням недоліків з надання послуг та їхніх наслідків і
підтверджуються відповідними документами.

Примітка. Один місяць - 30 діб.

Директор підприємства-
виконавця (підприємець) _________________________________________
(прізвище та ініціали)
______________________ "_______" _____________________ _________
М.П. (підпис) (число) (місяць) (рік)

Контролер якості ________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
______________________ "_______" ____________________ _________
(підпис) (число) (місяць) (рік)